ŠĻą”±į>ž’ „§ž’’’£¤’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ģ„Į @šæVÅbjbj5*5**ŲW@W@qT’’’’’’ˆTTTTTTTh . . .8D.`.|h±G2č.č." / / / / / /ŠFŅFŅFŅFŅFŅFŅFćHR5KNŅF™T / / / / /ŅFTT / /kG”3”3”3 /:T /T /ŠF”3 /ŠF”3”3āČD¤TT”F /Ü. Š0"l×Č .D/ølE“FG0±G‚EƒKü2‚ƒK,”FhhTTTTƒKT”F / /”3 / / / / /ŅFŅFhh¤' .~3hh .WYCIECZKI SZKOLNE Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 - 10539 - Poz. 1516 w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoBy i placówki krajoznawstwa i turystyki. § 1. 1. Przedszkola, szkoBy i placówki, zwane dalej szkoBami", mog organizowa dla wychowanków i uczniów, zwanych dalej uczniami", ró|norodne formy krajoznawstwa i turystyki. 2. W organizowaniu form dziaBalno[ci, o której mowa w ust. 1, szkoBy mog wspóBdziaBa ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem dziaBalno[ci jest krajoznawstwo i turystyka. § 2. Organizowanie przez szkoBy krajoznawstwa i turystyki ma na celu w szczególno[ci: poznawanie kraju, jego [rodowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii, 2) poznawanie kultury i jzyka innych paDstw, 3)poszerzanie wiedzy z ró|nych dziedzin |ycia spoBecznego, gospodarczego i kulturalnego, 4) wspomaganie rodziny i szkoBy w procesie wychowania, 5) upowszechnianie w[ród dzieci i mBodzie|y zasad ochrony [rodowiska naturalnego oraz umiejtno[ci korzystania z zasobów przyrody, 6) podnoszenie sprawno[ci fizycznej, 7) popraw stanu zdrowia dzieci i mBodzie|y pochodzcych z terenów zagro|onych ekologicznie, 8) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku, przeciwdziaBanie patologii spoBecznej, 9) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania si w ró|nych sytuacjach. § 3. Krajoznawstwo i turystyka mo|e by organizowana w ramach zaj lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych. § 4. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa si w nastpujcych formach: 1) wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupeBnienia obowizujcego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych, 2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udziaB nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejtno[ci specjalistycznych - zwane dalej wycieczkami", 3) imprezy krajoznawcze-turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje, 4) imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wdrowne, w których udziaB wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejtno[ci specjalistycznych, w tym posBugiwania si specjalistycznym sprztem, 5) imprezy wyjazdowe- zwizane z realizacj programu nauczania, takie jak: zielone szkoBy, szkoBy zimowe, szkoBy ekologiczne - zwane dalej imprezami". § 5. Organizacj i program wycieczek oraz imprez dostosowuje si do wieku, zainteresowaD i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawno[ci fizycznej, stopnia przygotowania i umiejtno[ci specjalistycznych. § 6. 1. Obozy wdrowne, o których mowa w § 4 pkt 4, organizuje si po trasach przygotowanych przez podmioty dziaBajce w zakresie turystyki kwalifikowanej. 2. Przy ustalaniu bazy noclegowej dla uczestników wycieczek i imprez uwzgldnia si istniejc baz szkolnych schronisk mBodzie|owych. § 7. 1. SzkoBy mog organizowa wycieczki i imprezy zagraniczne w formach, o których mow. w § 4 pkt 1-4. 2. Zgod na zorganizowanie wycieczek i imprez, o których mowa w ust. 1, wyra|a dyrektor szkoBy po zawiadomieniu organu prowadzcego i organu sprawujcego nadzór pedagogiczny. 3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera w szczególno[ci: nazw kraju, 2) czas pobytu, 3) program pobytu, 4) imi i nazwisko kierownika oraz opiekunów, 5) list uczniów biorcych udziaB w wyjezdzie wraz z okre[leniem ich wieku. § 8. UdziaB uczniów niepeBnoletnich w wycieczkach, z wyjtkiem przedmiotowych odbywajcych si w ramach zaj lekcyjnych, i imprezach wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych. § 9. 1. Wycieczk lub imprez przygotowuje si pod wzgldem programowym i organizacyjnym, a nastpnie informuje si uczestników o podjtych ustaleniach, a w szczególno[ci o: celu, trasie, harmonogramie i regulaminie. 2. Zapewnienie opieki i bezpieczeDstwa przez szkol uczniom podczas wycieczek i imprez odbywa si w sposób okre[lony w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 i Nr 102, poz. 1115) i ustawy o systemie o[wiaty. § 10. 1. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkol, list uczestników, imi i nazwisko kierownika oraz liczb opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, któr zatwierdza dyrektor szkoBy. 2. Wzór karty wycieczki lub imprezy stanowi zaBcznik do rozporzdzenia. § 11. 1. Dyrektor szkoBy wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spo[ród pracowników pedagogicznych szkoBy o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji okre[lonych form krajoznawstwa i turystyki. 2. Kierownikiem wycieczki lub Imprezy mo|e by tak|e inna, wyznaczona przez dyrektora szkoBy, osoba peBnoletnia, która: 1) ukoDczyBa kurs kierowników wycieczek szkolnych, 2) jest instruktorem harcerskim, 3) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek. 3. Kierownikiem obozu wdrownego, o którym mowa w § 4 pkt 4, mo|e by osoba po ukoDczeniu kursu dla kierowników obozów wdrownych (lub posiadajca uprawnienia wymienione w ust. 2 pkt 3. 4. Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej, o której mowa w § 4 pkt 4, mo|e by osoba posiadajca uprawnienia wymienione w ust. 2 pkt 3 bdz stopieD trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu. § 12. Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególno[ci: 1) opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy, 2) opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników, 3) zapewnia warunki do peBnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie, 4) zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeDstwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania, 5) okre[la zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeDstwa uczestnikom wycieczki lub imprezy, 6) nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzt i ekwipunek oraz apteczk pierwszej pomocy, 7) organizuje transport, wy|ywienie i noclegi dla uczestników, 8) dokonuje podziaBu zadaD w[ród uczestników, 9) dysponuje [rodkami finansowymi przeznaczonymi na organizacj wycieczki lub imprezy, 10) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakoDczeniu. § 13. 1. Opiekunem wycieczki lub imprezy mo|e by nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoBy, inna peBnoletnia osoba. 2. Opiekun w szczególno[ci: 1) sprawuje opiek nad powierzonymi mu uczniami, 2) wspóBdziaBa z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy, 3) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzgldnieniem zasad bezpieczeDstwa, 4) nadzoruje wykonywanie zadaD przydzielonych uczniom, 5) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika. § 14. Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorcych udziaB w wycieczce lub imprezie zagranicznej mo|e by osoba znajca jzyk obcy w stopniu umo|liwiajcym porozumienie si w kraju docelowym, jak równie| w krajach znajdujcych si na trasie planowanej wycieczki lub imprezy. § 15. Uczestnicy wycieczek i imprez podlegaj ubezpieczeniu od nastpstw nieszcz[liwych wypadków, a w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej - ubezpieczeniu od nastpstw nieszcz[liwych wypadków i kosztów leczenia. § 16. DziaBalno[ szkoBy w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wy|ywienia kierowników i opiekunów wycieczek lub imprez, mo|e by finansowana ze [rodków pozabud|etowych, a w szczególno[ci: 1) z odpBatno[ci uczniów biorcych udziaB w wycieczce lub imprezie, 2) ze [rodków pochodzcych z dziaBalno[ci samorzdu uczniowskiego i organizacji mBodzie|owych dziaBajcych na terenie szkoBy, 3) ze [rodków wypracowanych przez uczniów, 4) ze [rodków przekazanych przez rad rodziców lub rad szkoBy, a tak|e osoby fizyczne i prawne. § 17. Rozporzdzenie wchodzi w |ycie po upBywie 14 dni od dnia ogBoszenia. Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. Aybacka ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeDstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkoBach i placówkach. Wycig RozdziaB 1 Przepisy ogólne § 1. Ilekro w niniejszym rozporzdzeniu jest mowa o "dyrektorze" rozumie si przez to dyrektora szkoBy lub placówki. § 2. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a tak|e bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajciach organizowanych przez szkoB lub placówk poza obiektami nale|cymi do tych jednostek. § 13. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zaj bez nadzoru upowa|nionej do tego osoby. § 19. 1. Je|eli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym maj by prowadzone zajcia lub stan znajdujcego si w nim wyposa|enia stwarza zagro|enia dla bezpieczeDstwa, niedopuszczalne jest rozpoczcie zaj. 2. Je|eli stan zagro|enia powstanie lub ujawni si w czasie zaj - niezwBocznie si je przerywa i wyprowadza si z zagro|onych miejsc osoby powierzone opiece szkoBy lub placówki.   RozdziaB 3 Wychowanie fizyczne, sport i turystyka § 32. 1. Przy organizacji zaj, imprez i wycieczek poza terenem szkoBy lub placówki liczb opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala si uwzgldniajc wiek, stopieD rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualn niepeBnosprawno[ osób powierzonych opiece szkoBy lub placówki, a tak|e specyfik zaj, imprez i wycieczek oraz warunki w jakich bd si one odbywa. 2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, uwzgldnia si równie| przy ustalaniu programu zaj, imprez, wycieczek. § 33. 1. Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z ka|dego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego. 2. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, [nie|ycy i goBoledzi. § 34. 1. Je|eli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia si z zasadami bezpiecznego przebywania nad wod. 2. Osoby pozostajce pod opiek szkoBy lub placówki mog pBywa oraz kpa si tylko w obrbie "kpielisk" i "pBywalni" w rozumieniu przepisów okre[lajcych warunki bezpieczeDstwa osób przebywajcych w górach, pBywajcych, kpicych si i uprawiajcych sporty wodne. 3. Nauka pBywania mo|e odbywa si tylko w miejscach specjalnie do tego celu wyznaczonych i przystosowanych. 4. Uczcym si pBywa i kpicym si zapewnia si po staBy nadzór ratownika lub ratowników i ustawiczny nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony szkoBy bdz placówki. § 35. 1. Kajaki i Bodzie, z których korzystaj uczestnicy wycieczek wyposa|a si w sprzt ratunkowy. 2. Ze sprztu pBywajcego korzystaj jedynie osoby przeszkolone w zakresie jego obsBugi oraz posBugiwania si wyposa|eniem ratunkowym. § 36. Niedopuszczalne jest u|ywanie Bodzi i kajaków podczas silnych wiatrów. § 37. Niedopuszczalne jest urzdzanie [lizgawek i lodowisk na rzekach, stawach, jeziorach i innych zbiornikach wodnych. &(*’Ęųŗ ¾  Śv²“˜F¬FGöGśG>HKKK2KÖN>OčO~PĪ\Š\Ą]r’rńāŪŌŠĖŠĘĮ¼¶Š¶­¶ž€s€g€g€g€gWg€gUgUhśy\5>*CJOJQJ\^Jhśy\CJOJQJ^Jhśy\5OJQJ\^Jhśy\5CJOJQJ\^Jhśy\5CJOJQJ\^JhY5CJOJQJ\^Jhśy\5CJ\ hśy\CJ hY5 hśy\\ hśy\5 hśy\>*hśy\ hśy\CJ\ hYhYhYhśy\B* CJ$\ph€hYhYB* CJ$\ph€!(*’  n ō   >V²FfÖöīęŪŠŠĒ¾9!¬µ9!¬« 9!¬”9!¬ 9!¬ 9!¬‰9!¬ $„‰¤`^„‰a$ „„š¤`^„`„š $„€¤`^„€a$ $ & F¤`a$$„€`„€a$$„q^„qa$$„v^„va$ $dša$gdY $dša$gdYdšgdY$a$gdY„hdš^„h"ÅTÅžžÖŽ(äØl¦Śv“ō9!¬č9!¬Ł9!¬ō9!¬Ł9!¬Š9!¬Ē9!¬øÆ9!¬ 9!¬‘9!¬‘9!¬9!¬„9!¬ $„T¤`„Ta$$„„‚¤`^„`„‚a$$„ „‡¤`^„ `„‡a$$„“^„“a$$„˜„ū’¤`^„˜`„ū’a$$„“`„“a$$„‰^„‰a$$„Ž„ū’¤`^„Ž`„ū’a$ „”„õ¤`^„”`„õ $„‰¤`^„‰a$“ܲ!š!¶!Ö!ü!X"š"X$ź$%&"(\(ś)ś9!¬ń9!¬č9!¬ß9!¬Õ9!¬Ź9!¬Ā9!¬Ā9!¬³9!¬ŖŖ9!¬ś9!¬Ŗ”ś9!¬˜9!¬$„l`„la$$„F`„Fa$$„T`„Ta$$„Y„ć’¤`^„Y`„ć’a$„<¤``„< $„<¤`^„<a$ $ & F¤`a$$„<`„<a$$„P`„Pa$$„Y`„Ya$$a$ś)Œ*, -p-²-®.$0Ī1>2“283,4ģ4Ž5ś5ö9!¬ķķ9!¬é9!¬ē9!¬ŚŃČ9!¬Č9!¬»9!¬¬9!¬Ÿš9!¬9!¬9!¬ $„ł„ ’^„ł`„ ’a$$a$ $„„’^„`„’a$$„„żž¤`^„`„żža$ $„ł„’^„ł`„’a$$„T`„Ta$$„K`„Ka$ $„ł„’^„ł`„’a$¤`$„P`„Pa$$„A`„Aa$ś5Ä6D7 7N89:R:¶:~;h<Ö<<=h?(AōB~C|DŅD”Eņ9!¬ņ9!¬ģ9!¬ģ9!¬ę9!¬ŻŪ9!¬Ö9!¬Ö9!¬Ū9!¬Ū9!¬Ū9!¬Ķ9!¬Ä9!¬Ż9!¬µ9!¬Ø9!¬Ø9!¬Ø9!¬ $„„~’^„`„~’a$$„l„’¤`^„l`„’a$$„T`„Ta$$„Y`„Ya$$a$$„^`„^a$„[^„[„[`„[ $„ž„ ’^„ž`„ ’a$”E*F,FŽFF’F”F–F˜FšFœFžF F¢F¤F¦FØFŖF¬FŹFGHGśGHH>Hö9!¬ģ9!¬ź9!¬į9!¬į9!¬į9!¬į9!¬į9!¬ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ9!„×9!¬×9!¬×9!¬ÜÜ9!¬$a$$a$$„T`„Ta$ „@ „Š^„@ `„Š$„F`„Fa$>HHH*I4IKKĢKŲKnMÖNŚNšN>OJO4RSS|T$U&U2U"V8XY^ZjZ([6\B\ś9!¬ų9!¬ś9!¬ų9!¬ś9!¬ų9!¬ś9!¬ö9!¬ö9!¬ń9!¬ń9!¬ń9!¬ś9!¬ö9!¬ö9!¬ś9!¬öö9!¬ś9!¬ś9!¬ö9!¬öö9!¬ö9!¬ś9!¬ö9!¬öś9!¬$a$$a$B\Š\Ü\Ą]’rØrs$sģtųtZu¼uvBv„vØv|wJx>y@yByXyzy†yäzšzz{ż9!¬ō9!¬ż9!¬żļ9!¬ļ9!¬ź9!¬ż9!¬ź9!¬č9!¬ę9!¬ę9!¬ę9!¬ę9!¬ę9!¬č9!¬č9!¬č9!¬ź9!¬ź9!¬ļ9!¬ļ9!¬ź9!¬ż9!¬ź9!¬ż9!¬$a$$a$$„h^„ha$mo|liwo[ci zapewnienia warunków bezpiecznego korzystania z tego sprztu. RozdziaB 4 Wypadki osób pozostajcych pod opiek szkoBy i placówki § 40. Pracownik szkoBy lub placówki, który powziB wiadomo[ o wypadku niezwBocznie zapewnia poszkodowanemu opiek, w szczególno[ci sprowadzajc fachow pomoc medyczn, a w miar mo|liwo[ci udzielajc poszkodowanemu pierwszej pomocy. § 41. 1. O ka|dym wypadku zawiadamia si niezwBocznie: 1) rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego; 2) organ prowadzcy szkoB lub placówk; 3) pracownika sBu|by bhp; 4) spoBecznego inspektora pracy; 5) rad rodziców. 2. O wypadku [miertelnym, ci|kim i zbiorowym zawiadamia si niezwBocznie prokuratora i kuratora o[wiaty. 3. O wypadku, do którego doszBo w wyniku zatrucia zawiadamia si niezwBocznie inspektora sanitarnego. 4. ZawiadomieD, o których mowa w ust. 1 - 3 dokonuje dyrektor bdz upowa|niony przez niego pracownik szkoBy lub placówki. RozdziaB 5 Przepisy koDcowe § 53. SzkoBy i placówki niepubliczne dostosuj swoj dziaBalno[ do wymogów okre[lonych w § 7 ust. 1, § 9 ust. 2, § 10 ust. 2, § 20 i § 21 w terminie do dnia 31 sierpnia 2003 roku. § 54. Rozporzdzenie wchodzi w |ycie po upBywie 14 dni od dnia ogBoszenia. Minister Edukacji Narodowej i Sportu           W porozumieniu: Minister Pracy i Polityki SpoBecznej Rozporzdzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 roku w sprawie okre[lenia warunków bezpieczeDstwa osób przebywajcych w górach, pBywajcych, kpicych si i uprawiajcych sporty wodne. Wycig RozdziaB 1 Przepisy ogólne § 1. 1. Rozporzdzenie okre[la: 1) warunki bezpieczeDstwa osób przebywajcych w górach oraz obowizki osób prawnych i fizycznych prowadzcych w górach dziaBalno[ w zakresie kultury fizycznej, 2) warunki bezpieczeDstwa osób pBywajcych kpicych si i uprawiajcych sporty wodne oraz obowizki osób prawnych i fizycznych prowadzcych nad wod dziaBalno[ w tym zakresie. RozdziaB 2 Warunki bezpieczeDstwa osób przebywajcych w górach § 2. 1. Rozporzdzenie dotyczy terenów poBo|onych powy|ej 600 m nad poziomem morza, których rzezba terenu stwarza zagro|enie dla zdrowia i |ycia osób na nich przebywajcych lub których zagospodarowania rekreacyjno - sportowe kwalifikuje do uprawiania turystyki, rekreacji ruchowej i sportowej w górach. 2. Rozporzdzenie dotyczy równie| terenów le|cych poni|ej 600 m n.p.m, których rzezba stwarza zagro|enia dla zdrowia i |ycia osób na nich przebywajcych lub których zagospodarowanie rekreacyjno - sportowe kwalifikuje do uprawiania turystyki, rekreacji ruchowej i sportu w górach. § 4. 1. Za stan i warunki bezpieczeDstwa terenów i tras sBu|cych uprawianiu sportów zimowych, znajdujcych si przy kolejach linowych lub wycigach narciarskich, odpowiadaj wBa[ciciele tych kolei i wycigów. ZaBcznik numer 3 SzczegóBowe zasady organizowania wycieczek oraz zbiorowych imprez turystycznych i sportowych w górach. § 1. 1. Organizatorzy imprez turystycznych maj obowizek opracowania regulaminu imprezy, w którym okre[laj m. in. warunki zapewniajce bezpieczeDstwo jej uczestników. Organizator powinien zapozna uczestników z regulaminem przed imprez. § 2. 1. Imprezy sportowe o charakterze masowym lub wyczynowym s organizowane na podstawie regulaminów wBa[ciwych polskich zwizków sportowych. 2. Regulamin powinien uwzgldnia specyfik obszaru, na którym odbywa si impreza oraz ustala zasad udzielania pomocy w razie wypadku. § 3. 1. Wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich, le|cych na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz le|cych powy|ej 1 000 m mog prowadzi tylko przewodnicy turystyczni. 2. Treningi na terenach górskich, poza trasami narciarskimi i turystycznymi, powinny odbywa si z udziaBem górskiego przewodnika turystycznego. § 4. 1. Organizatorów imprez turystycznych i sportowych dla mBodzie|y szkolnej obowizuj tak|e przepisy wydane przez Ministra Edukacji Narodowej. RozdziaB 3 Warunki bezpieczeDstwa osób pBywajcych, kpicych si i uprawiajcych sporty wodne. § 7. 1. Do wykonywania zadaD w zakresie bezpieczeDstwa osób pBywajcych, kpicych si i uprawiajcych sporty wodne upowa|nione s Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe WOPR oraz inne organizacje ratownicze, które wykonuj obowizki uprawnienia WOPR za zgod Prezesa Urzdu Kultury Fizycznej i Turystyki. § 8. 1. Kpieliska mog by zorganizowane lub prowizoryczne 2. Kpieliskiem zorganizowanym jest teren poBo|ony nad obszarem wodnym, z pla|, na stale przystosowany do kpieli, z wyznaczonymi i trwale oznakowanymi strefami kpieli, wyposa|ony w urzdzenia sanitarne oraz inne urzdzenia, jak: pomosty, natryski i szatnie. 3. Kpieliskiem prowizorycznym jest teren poBo|ony nad obszarem wodnym, z pla|, przystosowany do sezonowego wykorzystania, z miejscem do kpieli prowizorycznie oznakowanym oraz w urzdzenia sanitarne. 4. PBywalni jest obiekt wyposa|ony w sztuczny zbiornik / basen/ przeznaczony do kpieli, majcy trwaBe brzegi i dno, zaopatrywany w wod przepBywow oraz majcy urzdzenia sanitarne, szatnie i natryski. PBywalnie mog by kryte o odkryte. 5. SzczegóBowe warunki korzystania z kpieliska lub pBywalni okre[la regulamin. § 9. 1. Kpielisko nale|y zlokalizowa tak, aby miaBo dogodnie uksztaBtowany brzeg i dno oraz dobre nasBonecznienie. Szybko[ prdu wody w obrbie kpieliska zlokalizowanego nad wodami bie|cymi nie powinna przekracza 1 m/sek. 3. Zlokalizowanie kpieliska wymaga pozytywnej opinii WOPR oraz uzgodnienie z wBa[ciwymi organami administracji samorzdowej, inspektoratem |eglugi [ródldowej i organem SANEPID-u , a lokalizacja kpieliska nad wodami morskimi z dyrektorem wBa[ciwego urzdu morskiego. § 10. 4. Dzieci do lat 7 mog korzysta z kpieli wyBcznie pod opiek i nadzorem osób peBnoletnich. § 12. 1. Do obowizków kierowników kolonii, obozów i innych placówek wypoczynku dzieci i mBodzie|y, których uczestnicy korzystaj z ogólnodostpnych kpielisk i pBywalni, nale|y: 1) zapoznanie uczestników z regulaminem danego kpieliska lub pBywalni oraz czuwaniem nad jego [cisBym przestrzeganiem, 2) uzgodnienie z kierownikiem kpieliska lub pBywalni warunków i sposobu korzystania z kpieliska lub pBywalni zapewniajcych bezpieczeDstwo uczestnikom. § 17. 1. Zapewnienie bezpieczeDstwa przez osoby fizyczne i prawne, prowadzce nad wod dziaBalno[ w dziedzinie kultury fizycznej, uprawniajcym sporty wodne, a szczególno[ci: |eglarstwo, |eglarstwo lodowe , |eglarstwo motorowodne, narciarstwo wodne, wio[larstwo, kajakarstwo, oraz lotniarstwo i paralotnictwo holowania za statkami motorowodnymi, polega na: 1) zagospodarowaniu i eksploatacji przystani i sprztu pBywajcego oraz u|ytkowania przylegBych akwenów - zgodnie z wymogami bezpieczeDstwa, ustalonymi w odrbnych przepisach 2) zapewnienie na przystani i akwenie, o którym mowa w pkt. 1, warunków do udzielania pomocy osobom potrzebujcym, w tym pomocy przedlekarskiej w nagBych wypadkach. § 18. 1. SkBad zaBogi sprztu pBywajcego ustala si, uwzgldniajc zasady dobrej praktyki i wymagania przepisów. 2. Je|eli w skBadzie zaBogi sprztu pBywajcego s dzieci do lat 14, powinna nim kierowa osoba peBnoletnia. 3. Podczas zorganizowanych imprez dla dzieci przepisu ust. 2 nie stosuje si. 4. SzczegóBowe zasady bezpieczeDstwa osób biorcych udziaB w imprezach |eglarskich okre[la zaBcznik nr 7 do rozporzdzenia. SzczegóBowe Warunki BezpieczeDstwa osób korzystajcych z kpielisk i pBywalni. /Wycig/ § 4. 1. Korzystanie z kpieliska i pBywalni mo|e odbywa si w grupach zorganizowanych lub indywidualnie. 2. Przez grup zorganizowan rozumie si zespóB osób uprawiajcych wiczenia ruchowe w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby. § 5. W celu stworzenia warunków bezpieczeDstwa w kpielisku zorganizowa nale|y: 1) zapewni staB kontrol przez ratowników lustra wody z brzegu od strony wody /z Bodzi ratunkowych lub specjalnych pontonów/ 2/ trwale oznaczy strefy dla umiejcych i nie umiejcych pBywa, a w szczególno[ci: a/ strefy dla nie umiejcych pBywa o gBboko[ci nie wikszej ni| 120 cm - bojami w kolorze |óBtym, przy czym za bojami powinien znajdowa strefa o szeroko[ci 5 m i gBboko[ci nie przekraczajcej 130 cm, b/ strefy dla umiejcych pBywa o gBboko[ci wody do 4 m - bojami o kolorze czerwonym, przy czym odlegBo[ ich od strefy dla nie umiejcych pBywa lub od linii brzegowej mo|e w kierunku prostopadBym wynosi maksymalnie 50 m, 3/ wydzieli brodzik dla dzieci w miejscu, w którym znajduje si piaszczyste i pBaskie dno oraz woda o gBboko[ci do 40 cm, przez oznaczenie bojami oraz otoczenie siatk sigajc do dna. 4/ zapewni bie|c informacj dotyczc temperatury wody i powietrza oraz wysoko[ci fali i siBy wiatru, 5/ wyposa|y kpielisko w apteczk i sprzt medyczny pierwszej pomocy, 6/ wyposa|y kpielisko w sprzt ratunkowy i pomocy oraz urzdzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze ( wzrokowe i sBuchowe) 7/ ustawi maszty wyposa|one w komplet flag informacyjnych. § 8. 2. W zajciach prowadzonych w zorganizowanych grupach na jedn osob prowadzc zajcia nie mo|e przypada wicej ni| 15 uczestników. § 13. 1. Regulamin kpieliska i pBywalni powinien w szczególno[ci: 1) okre[li nazw i adres jednostki organizacyjnej prowadzcej kpielisko lub pBywalni, 2) przewidywa zakaz wstpu osobom, których stan wskazuje na spo|ycie alkoholu, zakaz sprzeda|y, podawania, wnoszenia i spo|ywania napojów alkoholowych, 3) postanawia, |e: a) dzieci do lat 7 mog przebywa na terenie kpieliska lub pBywalni oraz kpa si wyBcznie pod opiek osób peBnoletnich, b) zajcia na pBywalni krytej odbywaj si grupowo wedBug ustalonego rozkBadu zaj, c) grupa pBywajca na pBywalni krytej nie mo|e liczy wicej ni| 15 uczestników na jedn osob prowadzc zajcia, d) zajcia na pBywalni krytej mog odbywa si tylko w obecno[ci instruktorów pBywania i ratowników, e) osoby naruszajce porzdek publiczny lub przepisy regulaminu bd usuwane z terenu kpieliska lub pBywalni. Ponadto pamitajmy |e obowizuje nas Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym /Dziennik Ustaw Nr 98 z dnia 19 sierpnia 1997 r. z/ PAGE PAGE 1 ’rsByzyN|t|ä}č}ž} ~>~^~b~h~šņ˜ ‚œ†¢†Ŗ†¬†TˆxˆT‰\‰^‰6‹<‹jv”Ž&,68N‘P‘\‘t‘ ’$’0’’” ”¤”¦” ••|›˜›v’ŸšŸœŸžŸ“ŸĪŸ` h j l ¤$¤&Ŗ0ŖńåńåÖĒĆ½¶½¶½¶½­½¶½¶½¶½Ø¶½¶½¶½¶½¶½¶½¶½¶½Ć¶½¶½¶½¶½­½¶½Ć¶½¶½­½¶½¶½¶½¶ hśy\5hśy\5CJ\ hśy\5CJ hśy\CJhśy\hśy\5CJOJQJ\^JhY5CJOJQJ\^Jhśy\CJOJQJ^Jhśy\5CJOJQJ\^JBz{Ś{ś{D|F|H|J|L|N|P|R|T|V|X|Z|\|^|`|b|d|f|h|j|l|n|p|r|ś9!¬š9!¬š9!¬š9!¬š9!¬š9!¬š9!¬š9!¬īīīīīīīīīīīīīīīīīī „Š„Š]„Š^„Š$a$r|t|č}ō} ~,~^~b~¢~šņ^`”‚‚h„œ†BˆLˆxˆL‰N‰6‹XŒ÷÷õõ9!¬õ9!¬õ9!¬õ9!¬õ9!¬õ9!¬ļ9!¬ļ9!¬õ9!¬õ9!¬õ9!¬õ9!¬å9!¬Ū9!¬Ń9!¬õ9!¬õ9!„õ9!¬õ9!¬Ń9!¬Ń9!¬ „Į„?ż^„Į`„?ż „Ä„9^„Ä`„9 „Ä„<ż^„Ä`„<ż„h^„h$a$gdYXŒj&P‘\‘t‘v‘ ’$’’”•>—™šš’›v’Ÿ` Ź”Ę¢¤2§ł9!¬÷9!¬ķ9!¬÷9!¬÷9!¬ė9!¬÷9!¬÷9!¬÷9!¬į9!¬÷9!¬Ū9!¬÷9!¬ķ9!¬Ń9!¬÷9!¬Ļ9!¬į9!¬Å9!¬÷9!¬÷9!¬Å9!¬ „Į„?ż^„Į`„?ż „Ä„H^„Ä`„H„Ä^„Ä „Ä„<ż^„Ä`„<ż „Ä„9^„Ä`„9„Į^„Į2§¬Ø&Ŗ(Ŗ«¬¶¬Ģ­Ī­Š­Ņ­Ō­Ö­Ų­Ś­Ü­Ž­ą­ā­ä­ę­č­ź­ģ­ī­š­ņ­ż9!¬ó9!¬ż9!¬é9!¬ż9!¬ż9!¬ż9!¬ć9!°Wćććććććććććććććććć„h^„h „Ä„<ż^„Ä`„<ż „Ä„9^„Ä`„90ŖĢ­Ī­®“®¶®Š®±±ų»¼Ü¼Ž¼½½½P¾‚æĀæšæģĮPĀųĆüĆžĆŠÄ Å"Å$Å0Å2Å4Å8Å:ÅFÅHÅJÅLÅNÅRÅTÅVÅśóģóģåśåśåśåÜÕåśŃśČśåśĀś»¶Ń¬¦¬¦Ń¬¦¬›¬¦Ń—ŃhYhY0JmHnHu hśy\0Jjhśy\0JU hśy\5 hśy\5\ hYCJhśy\5CJ\hśy\ hśy\>*CJhśy\5>*CJ hśy\5CJ hY5CJ hśy\5CJ hśy\CJ)ņ­ō­ö­ų­ś­ü­ž­®®®®® ® ®®®®®®„®“®¶®Č®žÆ±łłłłłłłłłłłłłłłłłłķååąÖ9!¬Š9!¬„Į^„Į „Į„?ż^„Į`„?ż$a$$a$gdY $„h^„ha$gdY„h^„h±“±¶²¾³ZµR·Ģø ¹.ŗ`»ų»ś»½½œ½P¾‚æ®æ¦ĄXĮPĀĆõ9!¬ļ9!¬ķ9!¬ć9!¬ķ9!¬Ł9!¬ļ9!¬ļ9!¬ķ9!¬ķ9!¬ķ9!¬ķ9!¬ķ9!¬ķ9!¬ļ9!¬×9!¬ķ9!¬Ķ9!¬Ć9!¬ķ9!¬¹9!¬ „L„B^„L`„B „Ä„Ä^„Ä`„Ä „L„^„L`„ „ˆ„ ^„ˆ`„ „ˆ„6^„ˆ`„6„‚^„‚ „Ä„<ż^„Ä`„<żĆųĆśĆüĆžĆVĊÄøÄ Å"Å4Å6Å8ÅNÅPÅRÅTÅVÅõõõččŪŪĪĢĆ½»Ć½9!„»»Ģ„h]„h„ų’„&`#$ „Ä„Ä^„Ä`„ÄgdY „L„Ä^„L`„ÄgdY „L„B^„L`„BgdY „L„B^„L`„B(1°ƒ. °ČA!°Ü"°n#S$S%°°Ę°ĘœJ@ń’J StandardowyCJ_HaJmHsHtHH@H NagBówek 1$$@&a$ 5CJaJD@D NagBówek 2$@&5>*CJ$aJF@F NagBówek 3$„Ō @&^„Ō 5CJ P @P NagBówek 9 $$„K@&^„Ka$ 5CJ aJJA@ņ’”J Domy[lna czcionka akapituTió’³T Standardowy :V ö4Ö4Ö laö ,kō’Į, Bez listy BU@¢ńB HiperBcze7€>*B*S*€Y(ph’BžOB link1 ¤¤CJOJQJ^JaJZ^@Z Normalny (Web)¤d¤d[$\$CJOJQJ^JaJRžO"R link2„X„Ōž¤¤^„X`„ŌžCJOJQJ^JaJRžO2R link3„č„Ōž¤¤^„č`„ŌžCJOJQJ^JaJHP@BH Tekst podstawowy 25aJlR@Rl Tekst podstawowy wcity 2$„µ„™^„µ`„™a$CJaJ8>@b8 TytuB$a$ 5CJ aJF@rF NagBówek strony Ęøp#0)@¢0 Numer strony^C@’^ Tekst podstawowy wcity„Ä„9^„Ä`„9CJZS@¢Z Tekst podstawowy wcity 3 „‚^„‚CJ4 @²4 Stopka Ęøp#‹TŲ’’’’IŽ·zŠ+Y£³ėo”ņHŽT ¶Óm ; Ś n Ł ‰ Ķ Ū ė ž , x ,uČ .żF …øŁWēZœvĒżb¢Š' )[æ4kž“”zæ>iŹGHIJKLMNOPQRSTUVeŠ¤ż  $ • š ƒ!‰!ę!ģ!·"k#m#x#Ÿ#„#%‰%%>&’&“&™&'(‰(/)5)”)*!*h*n*ą*)+4+l+r+V,\,,¾,ē,-"-4-ž-..€..Œ..£.R/X//Ķ/Ż/0000000 0 0 0 0 00000000000000Ō0Ś0ę0ö01111Ų1Ł122Ŗ2į2ć24.5666†6‡6{7 8•8b9ó9ˆ:Ž:š:›:š:ņ:)<g<=a>X?©?›@©ABÅBCCīCyE6FóFōFhGąG;HĘHĒHČHÉHŹHĖHĢHĶHĪHĻHŠHŃHŅHÓHŌHÕHÖH×HŲHŁHŚHŪHÜHŻHŽHßHąHįHāHćHäHåHęHēHčHéHźHėH"I:I;IDIÆIhJŗJ;KæKL‰MFN°N÷NOÜOŻOjPkP®PQ”Q·Q3RŒRSmSÜSŻSŽSßS T%THB\z{r|XŒ2§ņ­±ĆVÅ02345678defgijkTÅ1 !•!“’•€U4Z4:EGEĪFŻFqT‰TŒTIJŽŠ›ģńŠŚ £¤1;Ź Ė  © ® Ķ Ņ ­ Å uvČÉįāßö’—ÉŹFXŠ‹¤„Ā!Ö!;"D"ó$%6%;%((ą*ź*‡+–+Ē,Ų,$.).õ.ž.ø0Ģ01Š12*2Å3Ō3®4¹4^6p6ų67®7¼7"929Ž:™:Ō:č:<;L;§<Į<Ē=ß=¢>ø>•?§?÷? @/A=A¦B²BC C…CŸC‡D D½EŌEuF…FGGRG"I#IōJžJ‚KœK@LQLŃLćLŹMŲMŒN›NHOiOįP÷P$Q3Q·QøQ4R5R‘R’RS SmSnSēSōS T TqT‰TŒTŲ ē Ve ƒ!‰!k#m#Ÿ#„#“&™&.Œ.;IDIqT‰TŒTqT‰TŒT£*c2¼¹tä’’’’’’’’’™4²8ŒæZÓ’’’’’’’’’|eA&Šöˆ’’’’’’’’’ĪM~OĄ™Ęu’’’’’’’’’? ‡T8„zh’‰F~iDŗöd’’’’’’’’’Mæd†.’’’’’’’’’ÜnĖĘo°Ū’’’’’’’’’„¤„˜žĘ¤^„¤`„˜žo()€„t„˜žĘt^„t`„˜ž.‚„D„L’ĘD^„D`„L’.€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.€„ä „˜žĘä ^„ä `„˜ž.‚„“„L’Ę“^„“`„L’.€„„„˜žĘ„^„„`„˜ž.€„T„˜žĘT^„T`„˜ž.‚„$„L’Ę$^„$`„L’.„č„˜žĘč^„č`„˜žo()€„ø„˜žĘø^„ø`„˜ž.‚„ˆ„L’Ęˆ^„ˆ`„L’.€„X „˜žĘX ^„X `„˜ž.€„(„˜žĘ(^„(`„˜ž.‚„ų„L’Ęų^„ų`„L’.€„Č„˜žĘČ^„Č`„˜ž.€„˜„˜žĘ˜^„˜`„˜ž.‚„h„L’Ęh^„h`„L’.„8„˜žĘ8^„8`„˜žo()„„˜žĘ^„`„˜žo(.‚„Ų „L’ĘŲ ^„Ų `„L’.€„Ø „˜žĘØ ^„Ø `„˜ž.€„x„˜žĘx^„x`„˜ž.‚„H„L’ĘH^„H`„L’.€„„˜žĘ^„`„˜ž.€„č„˜žĘč^„č`„˜ž.‚„ø„L’Ęø^„ø`„L’. „ł„˜žĘł^„ł`„˜žOJPJQJ^Jo(nš€ „É „˜žĘÉ ^„É `„˜žOJQJo(o€ „™ „˜žĘ™ ^„™ `„˜žOJQJo(§š€ „i„˜žĘi^„i`„˜žOJQJo(·š€ „9„˜žĘ9^„9`„˜žOJQJo(o€ „ „˜žĘ ^„ `„˜žOJQJo(§š€ „Ł„˜žĘŁ^„Ł`„˜žOJQJo(·š€ „©„˜žĘ©^„©`„˜žOJQJo(o€ „y„˜žĘy^„y`„˜žOJQJo(§š„,„˜žĘ,^„,`„˜žo(-„³„˜žĘ³^„³`„˜žOJPJQJ^Jo(-€ „ƒ„˜žĘƒ^„ƒ`„˜žOJQJo(o€ „S„˜žĘS^„S`„˜žOJQJo(§š€ „# „˜žĘ# ^„# `„˜žOJQJo(·š€ „ó „˜žĘó ^„ó `„˜žOJQJo(o€ „Ć„˜žĘĆ^„Ć`„˜žOJQJo(§š€ „“„˜žĘ“^„“`„˜žOJQJo(·š€ „c„˜žĘc^„c`„˜žOJQJo(o€ „3„˜žĘ3^„3`„˜žOJQJo(§šh„h„˜žĘh^„h`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„8„˜žĘ8^„8`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„„˜žĘ^„`„˜žOJQJo(‡hˆH§šh„Ų „˜žĘŲ ^„Ų `„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„Ø „˜žĘØ ^„Ø `„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„x„˜žĘx^„x`„˜žOJQJo(‡hˆH§šh„H„˜žĘH^„H`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„„˜žĘ^„`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„č„˜žĘč^„č`„˜žOJQJo(‡hˆH§š„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž5OJPJQJ^Jo(-€ „ „˜žĘ ^„ `„˜žOJQJo(o€ „p„˜žĘp^„p`„˜žOJQJo(§š€ „@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜žOJQJo(·š€ „„˜žĘ^„`„˜žOJQJo(o€ „ą„˜žĘą^„ą`„˜žOJQJo(§š€ „°„˜žĘ°^„°`„˜žOJQJo(·š€ „€„˜žĘ€^„€`„˜žOJQJo(o€ „P„˜žĘP^„P`„˜žOJQJo(§šÜnĖ™4²8‰F~i£*c2? ‡TĪM~O|eAMæ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ˆĀ”2¾VŠuø;BóŠĖ"/TfF\ēFc0µåYśy\ßS?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklž’’’nopqrstuvwxyz{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’ž’’’”•–—˜™šž’’’œžŸ ”¢ž’’’ż’’’ż’’’¦ž’’’ž’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Root Entry’’’’’’’’ ĄF Ņ2l×Č؀1Table’’’’’’’’mÆKWordDocument’’’’’’’’*ŲSummaryInformation(’’’’“DocumentSummaryInformation8’’’’’’’’’’’’›CompObj’’’’’’’’’’’’j’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ž’ ’’’’ ĄFDokument Microsoft Word MSWordDocWord.Document.8ō9²q