Ewidencja godzin zajęć dodatkowych

Karta Nauczyciela od 1 września 2016 r. określa, że w ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować m.in. inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów.


06 10 2016 by J.Prabucki

Zadania związane z zapewnieniem warunków kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami

1) Realizacji podstawy programowej
2) Realizacji ramowych planów nauczania
3) Tworzenia warunków do działania w szkole


06 10 2016 by J.Prabucki

Wliczanie do średniej ocen z religii i etyki – od roku szkolnego 2016/2017

W przypadku gdy uczeń będzie uczęszczał jednocześnie na zajęcia z religii i etyki, do średniej odpowiednio rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych będzie się wliczało ocenę ustaloną jako średnia ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć. Rozporządzenie dotyczące nowych wytycznych weszło w życie 1 września 2016 r.

06 10 2016 by J.Prabucki

Realizacja dodatkowych godzin zajęć

Praca w godzinach ponadwymiarowych jest obowi¿zkiem nauczyciela, je¿eli zosta¿a zarz¿dzona zgodnie z przepisami. W pisemnej informacji o przydzieleniu godzin ponadwymiarowych dyrektor szko¿y wskazuje na liczb¿ tych godzin oraz okres, na jaki zaplanowano ich realizacj¿.

28 07 2016 by J.Prabucki

Zasady zwalniania uczniów z zajęć

Dyrektor szkoły może zwolni¿ ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Uczeń ma prawo do rezygnacji z zajęć, które nie są obowiązkowe, jak religia, etyka czy wychowanie do życia w rodzinie – także w ci¿gu roku szkolnego.

28 07 2016 by J.Prabucki

Przydzielanie godzin dodatkowych zajęć po likwidacji godzin karcianych

Ustawa zmieniająca Kartę Nauczyciela zlikwidowała obowiązek realizowania przez nauczycieli tzw. godzin karcianych. Ich likwidacja nie oznacza, że przestaną być prowadzone przez nauczycieli zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły.

22 07 2016 by J.Prabucki

Postępowanie gdy uczeń jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków

Procedura postępowania z uczniem wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających

18 07 2016 by J.Prabucki

Zasady wnoszenia zastrzeżeń do ocen – według nowych przepisów

Uczeń lub jego rodzice mają prawo zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa. To samo dotyczy oceny zachowania.

02 06 2016 by J.Prabucki

Ustalenie oceny rocznej z WF

Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

02 06 2016 by J.Prabucki

Karta Nauczyciela 2016

Od 1 września 2016 r. dużo się zmieni w zakresie zadań i czasu pracy nauczycieli, 6 poprawek do Karty Nauczyciela.

31 05 2016 by J.Prabucki

Negatywna opinia rady pedagogicznej w sprawie arkusza organizacyjnego szkoły

Mimo negatywnej opinii rady pedagogicznej, dyrektor szko¿y mo¿e z¿o¿y¿ arkusz organizacyjny do organu prowadz¿cego. Przepisy ustawy o systemie o¿wiaty nie przewiduj¿ konsekwencji w przypadku wydania negatywnej opinii, dlatego te¿ dyrektor nawet w takiej sytuacji mo¿e z¿o¿y¿ arkusz.

15 04 2016 by J.Prabucki

Uczeń chcący zmienić szkołę w trakcie roku musi złożyć określoną dokumentację

Jeżeli uczeń spełnia wymagania i okaże się, że istnieje możliwość przyjęcia go w trakcie roku szkolnego zobowiązany jest złożyć dokumenty w wymaganym terminie.

22 02 2016 by J.Prabucki

Przes�uchanie lub zatrzymanie ucznia

Policja prowadzi na terenie szko�y swoje dzia�ania tak, jak w ka�dym innym miejscu. Dyrektor mo�e liczy� na to, �e funkcjonariusze b�d� wykonywa� czynno�ci z uwzgl�dnieniem specyfiki funkcjonowania plac�wki.

01 02 2016 by J.Prabucki

Za nierealizowanie indywidualnego nauczania - sankcje dla rodzic�w

Brak uczestnictwa ucznia w zorganizowanym dla niego nauczaniu indywidualnym jest r�wnoznaczne z nierealizowaniem obowi�zku szkolnego lub obowi�zku nauki, zale�nie od etapu edukacyjnego.

01 02 2016 by J.Prabucki

Zagro�enie zamachami terrorystycznymi

Wyjazdy dzieci i m�odzie�y za granic�.
Szanowni Pa�stwo
dyrektorzy szk� i plac�wek
oraz organizatorzy wypoczynku dzieci i m�odzie�y

W zwi�zku z mo�liwo�ci� wyst�pienia zagro�e� zamachami terrorystycznymi w wielu krajach na �wiecie, w tym tak�e w krajach europejskich, a tak�e maj�c na wzgl�dzie d��enie do zapewnienia odpowiednich warunk�w bezpiecze�stwa dzieci i m�odzie�y podczas organizowanych wyjazd�w za granic� w formie wycieczek lub wypoczynku przekazuj� poni�ej zalecenia przekazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w pi�mie z dnia 15 grudnia 2015 r. znak: DZSE-WWU.416.237.2015.EZS.

01 02 2016 by J.Prabucki

Zmiany w ustawie o systemie o�wiaty

Od 23 stycznia 2016 roku zaczn� obowi�zywa� zmiany w ustawie o systemie o�wiaty, kt�re wprowadzaj� m.in. obowi�zek szkolny dla 7-latk�w.

22 01 2016 by J.Prabucki

Liczba godzin indywidualnego nauczania

Dyrektor mo�e ustali� ni�szy ni� minimalny wymiar godzin indywidualnego nauczania tylko w 2 przypadkach. Nie zmienia to jednak faktu, �e nauczanie indywidualne musi obejmowa� wszystkie przedmioty obj�te ramowym planem nauczania.

22 01 2016 by J.Prabucki

Nauczanie indywidualne

W ramach indywidualnego nauczania ucze� powinien mie� zorganizowane zaj�cia ze wszystkich przedmiot�w. Je�li jednak w orzeczeniu o indywidualnym nauczaniu wskazane jest uczestnictwo ucznia w niekt�rych zaj�ciach z uczniami w klasie.

14 01 2016 by J.Prabucki

Podstawa prawna w uchwale w sprawie wynik�w klasyfikacji uczni�w

W zwi�zku ze zmianami w przepisach o�wiatowych, kt�re obowi�zuj� od 1 wrze�nia 2015 r., pocz�wszy od ko�ca I p�rocza w roku szkolnym 2015/2016 uchwa�y w sprawie wynik�w klasyfikacji uczni�w powinny mie� zmienion� podstaw� prawn�.

14 01 2016 by J.Prabucki

Zabawy na �niegu

Zabawy na mrozie, lodzie, w �niegu �atwo mog� doprowadzi� do wypadku lub kontuzji. S� jednak sposoby, aby zadba� o bezpiecze�stwo uczni�w podczas zabaw zimowych.

11 01 2016 by J.Prabucki

Nauczyciel nie zawsze musi pilnowa� uczni�w podczas studni�wki

Termin balu maturalnego ogranicza mo�liwo�� zobowi�zania nauczycieli do sprawowania opieki nad uczniami w czasie imprezy. W okresie ferii nauczycielowi przys�uguje urlop wypoczynkowy, kt�rego nie mo�e si� zrzec, a dozwolony katalog prac nie obejmuje sprawowania opieki nad uczniami w trakcie zabawy szkolnej.11 01 2016 by J.Prabucki

Ucze� reprezentuj�cy szko�� w zawodach ma na lekcjach nieobecno��

Wpisy w dzienniku musz� by� zgodne ze stanem faktycznym. A zatem ucze�, kt�ry nie bierze udzia�u w zaj�ciach edukacyjnych, nawet je�li spowodowane jest to reprezentowaniem szko�y w zawodach sportowych lub konkursach, powinien mie� odnotowan� nieobecno�� przez nauczyciela, kt�ry je prowadzi.

11 01 2016 by J.Prabucki

Nieklasyfikowanie �r�droczne - konsekwencje dla ucznia

Nieklasyfikowanie �r�droczne nie wp�ywa na klasyfikacj� roczn�.
Oceny �r�droczne wskazuj� post�py w nauce uczni�w, jest to tylko pewna informacja na ten temat dla ucznia i jego rodzic�w. Nieklasyfikowanie �r�droczne nie ma �adnych konsekwencji prawnych dla ucznia ani szko�y. O promowaniu lub uko�czeniu szko�y decyduje klasyfikacja roczna.

11 01 2016 by J.Prabucki

Zmiany, kt�re trzeba uwzgl�dni� przed klasyfikacj� �r�droczn�

Przed klasyfikacj� �r�droczn� nale�y uwzgl�dni� obowi�zuj�ce od tego roku szkolnego zmiany w prawie o�wiatowym dotycz�ce zasad oceniania. Jest to m.in. obowi�zek uwzgl�dniania przy wystawianiu oceny z wychowania fizycznego aktywno�ci ucznia w dzia�aniach podejmowanych przez szko�� na rzecz kultury fizycznej.

10 01 2016 by J.Prabucki

Wynagrodzenie dla nauczycieli za zaj�cia w ferie

Pracownikowi pedagogicznemu plac�wki feryjnej przys�uguje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadaj�cym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Je�li dyrektor szko�y zleci mu prowadzenie zaj�� dla uczni�w w okresie ferii zimowych, to za tak� prac� otrzyma osobne wynagrodzenie.

04 01 2016 by J.Prabucki

Terminologia w orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznych

W zwi�zku ze zmianami w przepisach prawa o�wiatowego dotycz�cych kszta�cenia os�b niepe�nosprawnych powsta�y w�tpliwo�ci, jak nale�y zapisywa� w orzeczeniach o kszta�ceniu specjalnym rodzaj niepe�nosprawno�ci os�b upo�ledzonych umys�owo. Od wrze�nia termin „upo�ledzenie umys�owe” zast�piono okre�leniem „niepe�nosprawno�� umys�owa”.

29 12 2015 by J.Prabucki

Przyj�cie ucznia z orzeczeniem w trakcie roku szkolnego

Je�li ucze� zamieszkuje w obwodzie publicznej szko�y podstawowej i publicznego gimnazjum, to jest przyjmowany do szko�y z urz�du w ka�dym czasie. Dotyczy to wszystkich uczni�w, tak�e posiadaj�cych orzeczenie o potrzebie kszta�cenia specjalnego. Natomiast o przyj�ciu w trakcie roku szkolnego dzieci, m�odzie�y i os�b pe�noletnich z orzeczeniem, zamieszkuj�cych poza obwodem szko�y, decyduje dyrektor.

29 12 2015 by J.Prabucki

Ucze� mo�e by� promowany w trakcie roku szkolnego

Rada pedagogiczna ma prawo podj�� decyzj� o promowaniu ucznia do klasy programowo wy�szej w trakcie roku szkolnego na wniosek rodzic�w ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddzia�u albo na wniosek wychowawcy oddzia�u i po uzyskaniu zgody rodzic�w ucznia.

29 12 2015 by J.Prabucki

Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej

Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej nie ma terminu wa�no�ci. Zasadno�� wydania kolejnej opinii wynika z bie��cych potrzeb danego dziecka, a nie z daty jej wystawienia. Opr�cz konieczno�ci aktualizacji merytorycznej zawarto�ci - zgodnie z aktualn� sytuacj� ucznia - zasadno�� wystawienia opinii mo�e wynika� te� ze standard�w przeprowadzenia danego testu.

29 12 2015 by J.Prabucki

Arkusz pohospitacyjny

Nauczyciel ma obowi�zek podpisa� arkusz pohospitacyjny. Odmowa podpisania przez nauczyciela arkusza pohospitacyjnego z przeprowadzonej kontroli stanowi niedope�nienie jednego z podstawowych obowi�zk�w - rzetelnego realizowania zada� zwi�zanych z powierzonym stanowiskiem i podstawowymi funkcjami szko�y.

29 12 2015 by J.Prabucki

Indywidualne potrzeby ka�dego ucznia

Ustawowym obowi�zkiem ka�dego nauczyciela jest indywidualizacja pracy z uczniami na zaj�ciach edukacyjnych odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo�liwo�ci psychofizycznych.

29 12 2015 by J.Prabucki

Gdy istnieje ryzyko niezrealizowania podstawy programowej

Je�li dyrektor szko�y zauwa�y ryzyko niezrealizowania podstawy programowej, powinien rozpocz�� dzia�ania naprawcze, a tak�e wspom�c nauczycieli w realizacji ich zada�.

29 12 2015 by J.Prabucki

Wyniki egzamin�w pr�bnych

W przepisach o�wiatowych nie ma mowy o wpisywaniu do dziennika lekcyjnego wynik�w egzamin�w zewn�trznych, tak�e tych pr�bnych. Celem egzaminu pr�bnego jest umo�liwienie uczniowi obycia w sytuacji egzaminacyjnej, a nie zamiana wyniku na ocen�.

29 12 2015 by J.Prabucki

Udzia�u w szkoleniu zorganizowanym

W ramach pi�ciodniowego tygodnia pracy nauczyciel m.in. bierze udzia� w zebraniach oraz doskonali si� zawodowo. Sobota i niedziela s� dla nauczyciela dniami wolnymi od pracy, dlatego dyrektor szko�y nie mo�e zobowi�za� go do wzi�cia udzia�u np. w radzie szkoleniowej zorganizowanej w tym terminie, a za niestawienie si� - poci�gn�� do odpowiedzialno�ci porz�dkowej czy dyscyplinarnej.

16 11 2015 by J.Prabucki

Nauczanie indywidualne

Nauczanie indywidualne jest organizowane dla uczni�w niemog�cych uczestniczy� w zaj�ciach w szkole z klas�, do kt�rej ucze� jest zapisany. Tak� form� nauczania organizuje dyrektor, je�li otrzyma od rodzic�w orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego.

11 10 2015 by J.Prabucki

3 przypadki wydania arkusza ocen ucznia

Zdarzaj� si� w szkole sytuacje, gdy trzeba wyda� arkusz ocen ucznia. Jedn� z nich jest przej�cie ucznia do innej szko�y, ale tylko w przypadku gdy nast�puje to po co najmniej rocznym okresie nauki.

11 10 2015 by J.Prabucki

Poziomy spe�niania wymaga� wobec szk�

Nowe brzmienie wymaga� wobec szk� i plac�wek, obowi�zuj�ce od 1 wrze�nia 2015 r., zawarte jest w za��czniku do rozporz�dzenia ministra edukacji narodowej z 6 sierpnia 2015 r.

11 10 2015 by J.Prabucki

Ponowne zatrudnienie w szkole w ci�gu 30 dni bez wst�pnych bada� lekarskich

Pracownik zatrudniany w szkole na stanowisko pedagogiczne czy niepedagogiczne podlega wst�pnym badaniom lekarskim. Jednak z tego obowi�zku zwolnieni s� pracownicy zatrudniani na to samo stanowisko w ci�gu 30 dni po rozwi�zaniu lub wyga�ni�ciu poprzedniego stosunku pracy ze szko��.

06 08 2015 by J.Prabucki

Aktualizacja arkusza organizacji

Ruchy kadrowe na pocz�tku roku szkolnego cz�sto s� zwi�zane ze zmniejszeniem lub zwi�kszeniem liczby oddzia��w w szkole. A co za tym idzie - zmiany wymaga zatwierdzony w maju arkusz organizacji szko�y. O ka�dej zmianie nale�y powiadomi� organ prowadz�cy w formie aneksu do arkusza.

06 08 2015 by J.Prabucki

Nowe rozporz�dzenie w sprawie warunk�w i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczni�w

Nowe rozporz�dzenie w sprawie warunk�w i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczni�w wprowadza nast�puj�ce zmiany:

06 08 2015 by J.Prabucki

Choroba w czasie urlopu

Je�eli urlop wypoczynkowy nauczyciela zostanie przerwany z powodu choroby, to zgodnie z Kart� Nauczyciela dyrektor szko�y udziela urlopu uzupe�niaj�cego w trakcie trwania doku szkolnego. B�dzie to mo�liwe wy��cznie pod warunkiem okazania zwolnienia lekarskiego wystawionego przez lekarza - brak dokumentu uniemo�liwia skorzystanie z urlopu uzupe�niaj�cego.

06 08 2015 by J.Prabucki


Praca nauczyciela w okresie wakacji

Karta Nauczyciela upowa�nia dyrektora szko�y do wyznaczenia dla nauczycieli zada� do wykonania w czasie wakacji. Niestawienie si� nauczyciela w pracy, mimo i� dyrektor szko�y w tre�ci zobowi�zania spe�ni� warunki przewidziane w przepisach, uzasadnia zastosowanie wobec nauczyciela kary porz�dkowej na zasadach przewidzianych w Kodeksie pracy.

06 08 2015 by J.Prabucki

Zwolnienia uczni�w z nauki drugiego j�zyka obcego

a wniosek rodzic�w (prawnych opiekun�w) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej dyrektor szko�y zwalnia ucznia z wad� s�uchu lub z g��bok� dysleksj� rozwojow� z nauki drugiego j�zyka obcego.

06 08 2015 by J.Prabucki

Zwolnienie ucznia z zaj�� wychowania fizycznego na nowych warunkach

Od 1 wrze�nia dyrektor szko�y b�dzie zwalnia� ucznia z wykonywania okre�lonych �wicze� fizycznych na podstawie opinii lekarza. Taka zmiana ma na celu przede wszystkim zmobilizowa� uczni�w do uczestniczenia na lekcjach WF-u.

06 08 2015 by J.Prabucki

Nadz�r nad uczniami na basenie

Osobami uprawnionymi do sprawowania opieki nad uczniami w czasie zaj�� organizowanych przez szko�� na basenie s� nauczyciele.

17 02 2015 by J.Prabucki

Praca w ferie tylko w zakresie wskazanym w Karcie Nauczyciela

Nauczycielowi plac�wki feryjnej przys�uguje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadaj�cym okresowi ferii zimowych i letnich oraz w czasie ich trwania. Jednak w czasie tego urlopu dyrektor szko�y mo�e zobowi�za� nauczyciela do wykonywania nast�puj�cych czynno�ci (art. 64 ust. 2 Karty Nauczyciela):

23 01 2015 by J.Prabucki

Realizacja godzin karcianych przez nauczycieli

Rodzaje zaj�� dozwolonych do realizacji mo�na podzieli� na trzy grupy:
1. Wzbogacenie oferty �wietlicy szkolnej, np. zaj�cia pomocy dzieciom w nauce, grupy zainteresowa�, odrabianie zada� domowych;


23 01 2015 by J.Prabucki

Zmiana godzin ponadwymiarowych

Najcz�ciej godziny ponadwymiarowe przydzielane s� na ca�y rok szkolny danemu nauczycielowi.Zmiana ich przydzia�u w trakcie roku jest mo�liwa, ale powinna by� uzasadniona, np. nieobecno�ci� nauczyciela czy zmianami organizacyjnymi.

23 01 2015 by J.Prabucki

Zwolnienie z drugiego j�zyka obcego w szkole

Dyrektor szko�y zwalnia z nauki drugiego j�zyka obcego do ko�ca danego etapu edukacyjnego, na wniosek rodzic�w (prawnych opiekun�w) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

15 12 2014 by J.Prabucki

Dyrektor szko�y nie musi si� zgadza� na urlop bezp�atny samorz�dowca

Dyrektor szko�y nie ma obowi�zku udzielania urlopu bezp�atnego nauczycielowi, kt�ry po tegorocznych wyborach samorz�dowych otrzyma� propozycj� obj�cia stanowiska kierowniczego w jednostce samorz�du terytorialnego np. zast�pcy burmistrza, w�jta, wicestarosty itp. Decyzja odmowna nie musi by� tak�e uzasadniona.

15 12 2014 by J.Prabucki

Szko�a musi kontrolowa�, gdzie jest ucze�, kt�ry nie chodzi na religi�

Ucze�, kt�ry np. nie korzysta z nauki religii i etyki w szkole, powinien przebywa� we wskazanym miejscu (mo�e to by� np. biblioteka) przez ca�y czas trwania tych lekcji. Kontrola jego obecno�ci ze wzgl�d�w bezpiecze�stwa jest obowi�zkowa i powinna by� odnotowywana w ustalony w szkole spos�b.

06 11 2014 by J.Prabucki

Radny musi powiadomi� dyrektora o wygranej w wyborach

Nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny, kt�ry w zbli�aj�cych si� wyborach samorz�dowych zostanie wybrany na radnego, b�dzie korzysta� ze szczeg�lnych przywilej�w, kt�re mog� zdezorganizowa� prac� szko�y i innych pracownik�w. Radny mo�e bowiem liczy� na nielimitowane zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w posiedzeniach rady gminy, powiatu, czy sejmiku wojew�dztwa oraz r�nego rodzaju komisji i instytucji zwi�zanych z pe�nion� funkcj�.

04 11 2014 by J.Prabucki

�mieciowe jedzenie zniknie ze sklepik�w szkolnych

„Szko�a uczy, ale i kszta�tuje nawyki, tak�e te �ywieniowe” - powiedzia�a Premier Ewa Kopacz w swoim expos�, zapowiadaj�c zdecydowan� walk� ze �mieciowym jedzeniem w szko�ach. 23 pa�dziernika 2014 r. ustaw� w tej sprawie przyj�� sejm. Od nowego roku szkolnego, nie tylko sprzeda� ale i reklama niezdrowej �ywno�ci w szko�ach b�dzie zakazana.

25 10 2014 by J.Prabucki

Wizytator uprzedzi o ewaluacji zewn�trznej, ale o kontroli lekcji ju� nie

Pokazowe lekcje, do kt�rych zar�wno nauczyciel, jak i uczniowie s� przygotowani nie oddaj� prawdziwego obrazu ich przebiegu. Obecnie bowiem dyrektor szko�y jest uprzedzony o tym, �e dane zaj�cia zostan� skontrolowane w czasie ewaluacji zewn�trznej lub kontroli dora�nej, a co za tym idzie - nauczyciel mo�e zaplanowa� wyj�tkowe zaj�cia w tym czasie, co uniemo�liwia obiektywn� ich ocen�.

25 10 2014 by J.Prabucki

Okienko w zaj�ciach edukacyjnych

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pe�nym wymiarze zaj�� nie mo�e przekracza� 40 godzin na tydzie�, a p�etatowca odpowiednio 20 godzin na tydzie� (art. 42 ust. 1 KN). Nie ma przepisu prawnego, kt�ry by m�wi�, �e nauczyciel nie mo�e mie� tak zwanych okienek pomi�dzy zaj�ciami edukacyjnymi.

16 10 2014 by J.Prabucki

Gdy ucze� zg�asza z�e samopoczucie

1. nie mo�na poda� lekarstwa uczniowi,
2. nie mo�na zwolni� dziecka do domu, bo nie ma zwolnienia (rodzic nie przewidzia� z�ego samopoczucia dziecka),


09 10 2014 by J.Prabucki

Dyrektor szko�y nie musi si� t�umaczy� przed zwi�zkiem zawodowym

Decyzji o zatrudnieniu nauczyciela nie trzeba uzasadnia� zwi�zkowi zawodowemu. Je�li jego przedstawiciele ��daj� wyja�nie�, dlaczego zosta� og�oszony nab�r na stanowisko nauczyciela, dyrektor szko�y nie ma obowi�zku t�umaczy� im przyczyn swojej decyzji.

09 10 2014 by J.Prabucki

Kary za frekwencj� jako narz�dzie w walce z wagarami

Kary zwi�zane z frekwencj� uczni�w nale�y zapisa� w statucie szko�y.

09 10 2014 by J.Prabucki

Na badania kontrolne mo�na skierowa� w ka�dym czasie

O tym czy nauczyciel jest zdolny do pracy decyduje lekarz medycyny pracy w ramach bada� okresowych lub kontrolnych. Dyrektor szko�y mo�e skierowa� nauczyciela na takie badania w ka�dej chwili.
Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. Ustalenie jego zdolno�ci do pracy na okre�lonym stanowisku nast�puje w ramach bada� profilaktycznych (wst�pnych, okresowych lub kontrolnych).


09 10 2014 by J.Prabucki

Nowe zasady uniewa�niania egzamin�w oraz weryfikacji ocen

Od 2015 r. b�dzie obowi�zywa� nowa procedura uniewa�niania sprawdzianu lub egzaminu w przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdaj�cego. Uniewa�nienie egzaminu lub sprawdzianu skutkuje uzyskaniem wyniku 0%.

09 10 2014 by J.Prabucki

Dzie� Nauczyciela ze �rodk�w ZF�S

Zbli�a si� 14 pa�dziernika, czyli Dzie� Edukacji Narodowej. Jak co roku pojawia si� pytanie - czy pocz�stunek dla nauczycieli, pracownik�w szko�y oraz by�ych nauczycieli - emeryt�w i rencist�w, mo�na sfinansowa� ze �rodk�w funduszu socjalnego?

09 10 2014 by J.Prabucki

Minimalne wymagania edukacyjne dla ucznia z indywidualnym programem nauki

Wymagania edukacyjne dla ucznia, kt�ry realizuje indywidualny tok nauki, z �adnego przedmiotu nie mog� by� ni�sze od tych, kt�re przewiduje podstawa programowa.


09 10 2014 by J.Prabucki

Kara dla nauczyciela za nieuzupe�nienie dziennika lekcyjnego

Za prawid�owe wype�nianie dziennika lekcyjnego odpowiada nauczyciel. Jest to podstawa nie tylko do rozliczenia jego czasu pracy, ale tak�e zaj�� z uczniami. Zawinione przez nauczyciela uchybienia w tym zakresie mog� doprowadzi� do ukarania go kar� porz�dkow� a tak�e pozbawienia wynagrodzenia za dzie�, w kt�rym dziennik nie by� uzupe�niony.

09 10 2014 by J.Prabucki

Termin egzaminu poprawkowego

Termin egzaminu poprawkowego wyznaczany jest przez dyrektora szko�y do dnia zako�czenia rocznych zaj�� dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza si� w ostatnim tygodniu ferii letnich.

26 06 2013 by J.Prabucki


Data na �wiadectwie

Zgodnie z rozporz�dzeniem MEN z dnia 28 maja 2010 r. (� 14. ust.5) w sprawie �wiadectw, dyplom�w pa�stwowych i innych druk�w szkolnych, zgodnie z kt�rym jako dat� wydania �wiadectwa przyjmuje si� dat� zako�czenia zaj�� dydaktyczno-wychowawczych.

26 06 2013 by J.Prabucki

Dofinansowanie do okular�w dla pracownika szko�y

Je�eli charakter pracy za tym przemawia, pracodawca ma obowi�zek zapewni� pracownikom okulary korekcyjne albo soczewki. Zasady przyznawania takiego dofinansowania najlepiej okre�li� w regulaminie pracy.

26 06 2013 by J.Prabucki

Konsultowanie przepis�w prawa pracy ze zwi�zkami zawodowymi

Je�li w szkole dzia�a jeden zwi�zek zawodowy, regulamin nie mo�e wej�� w �ycie bez jego zgody. Gdy w szkole funkcjonuje kilka organizacji zwi�zkowych, musz� wypracowa� wsp�lne stanowisko odno�nie regulaminu w ci�gu 30 dni. Je�eli to nie nast�pi, dyrektor nie musi uzgadnia� regulaminu ze zwi�zkami zawodowymi. Wsp�lna, negatywna opinia zwi�zk�w zawodowych uniemo�liwia wprowadzenie regulaminu o ustalonej przez pracodawc� tre�ci.

26 06 2013 by J.Prabucki

KLASYFIKACJA ROCZNA

Szczeg�owe zasady klasyfikowania okre�la rozporz�dzenie ministerstwa edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunk�w i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczni�w i s�uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzian�w i egzamin�w w szko�ach publicznych (dalej jako rozporz�dzenie). Rozporz�dzenie nak�ada na dyrektora i nauczycieli konkretne zadania w okre�lonych terminach, kt�rych doprecyzowanie powinien zawiera� statut szko�y.


26 06 2013 by J.Prabucki

Wyprawka szkolna 2012/2013

Zgodnie z rozporz�dzeniem Rady Ministr�w z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczeg�owych warunk�w udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podr�cznik�w (Dz.U. z 2012 r. poz. 706) uczniowie rozpoczynaj�cy nauk� w klasach I-IV szk� podstawowych oraz w klasach I zasadniczych szk� zawodowych, technik�w i lice�w og�lnokszta�c�cych, kt�rzy znajduj� si� w trudnej sytuacji ekonomicznej lub �yciowej, b�d� mogli otrzyma� w roku szkolnym 2012/2013 pomoc w formie dofinansowania zakupu podr�cznik�w.

03 09 2012 by J.Prabucki

Dzie� wagarowicza

"Dzie� wagarowicza" decyzj� dyrektora szko�y mo�e by� dniem wolnym od zaj�� edukacyjnych ale szko�a nie jest zwolniona z organizacji opieki w tym dniu. Szko�a tego dnia musi by� otwarta a uczniom nale�y zapewni� zaj�cia i opiek�.

18 03 2012 by J.Prabucki


Rozliczanie koszt�w wycieczki szkolnej

Kierownik wycieczki dokonuj�c rozliczenia finansowego powinien udokumentowa� wszystkie wydatki zwi�zane z realizacj� programu wycieczki. �rodkami finansowymi przeznaczonymi na organizacj� wycieczki dysponuje kierownik wycieczki. Po jej zako�czeniu jest on zobowi�zany dokona� rozliczenia finansowego.

Rozliczenie finansowe powinno obejmowa�:

1) wp�ywy wszystkich �rodk�w finansowych przeznaczonych na organizacj� wycieczki,

2) wydatki poniesione w czasie jej realizacji.

04 03 2012 by J.Prabucki

Prowadzenie dzia�alno�ci innowacyjnej

Warunki prowadzenia dzia�alno�ci innowacyjnej i eksperymentalnej przez szko�y i plac�wki opisuje rozporz�dzenie MENiS z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk�w prowadzenia dzia�alno�ci innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szko�y i plac�wki.

27 02 2012 by J.Prabucki

Strategia w osi�ganiu lepszych wynik�w w pracy szkolnej

Nauczyciel mo�e stosowa� r�ne strategie aby wspiera� ucznia z zespo�em nadpobudliwo�ci psychoruchowej w osi�ganiu lepszych wynik�w w pracy szkolnej. Wiele z nich przyda si� r�wnie� uczniom, kt�rzy ADHD nie maj� ale borykaj� si� z r�nymi trudno�ciami w nauce.

15 02 2012 by J.Prabucki

Zesp� do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej

W projekcie zmian do rozporz�dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 17 listopada 2010 r. w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zmianie ulega brzmienie paragrafu 19, z kt�rego usuni�to zapis ust�pu 2, i� dyrektor tworzy zesp�.

11 02 2012 by J.Prabucki

Adnotacja na �wiadectwie promocyjnym

Na �wiadectwach szkolnych promocyjnych oraz �wiadectwach uko�czenia szko�y, wydawanych uczniom z upo�ledzeniem umys�owym w stopniu lekkim na drugiej stronie �wiadectwa odpowiednio nad "wynikami klasyfikacji rocznej" i "wynikami klasyfikacji ko�cowej" umieszcza si� adnotacj�:

07 02 2012 by J.Prabucki

Urazy na lekcji WF-u

Wybicie palca (itp) kwalifikuje si� jako wypadek ucznia, jest nim bowiem zdarzenie nag�e, wywo�ane przyczyn� zewn�trzn� powoduj�ce uraz (art. 3 ust. 5 ustawy z 30 pa�dziernika 2002 r.)

07 02 2012 by J.Prabucki

Praca nauczyciela

Nauczyciel musi powiadomi� pracodawc� o innych zawartych jednocze�nie stosunkach pracy w szko�ach lub plac�wkach o�wiatowych z uwagi na niekt�re uprawnienia pracownicze.

07 02 2012 by J.Prabucki

Kwalifikacje kierownika wycieczki szkolnej

Kierownikiem wycieczki mo�e by� pracownik pedagogiczny szko�y o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji tej formy krajoznawstwa i turystyki lub inna osoba pe�noletnia, kt�ra uko�czy�a kurs kierownik�w wycieczek szkolnych, jest instruktorem harcerskim, posiada uprawnienia przewodnika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek (� 11 ust. 2 rozporz�dzenia MENiS z 8 listopada 2001 r.)

02 02 2012 by J.Prabucki

Rekolekcje dla uczni�w

S� to zwykle zaj�cia organizowane dla wszystkich lub cz�ci uczni�w poza terenem szko�y. Uczniowie ucz�szczaj�cy na nauk� religii maj� trzy kolejne dni wolne od zaj�� szkolnych po to, by mogli uczestniczy� w rekolekcjach wielkopostnych, je�li religia lub wyznanie, do kt�rego nale��, nak�ada na swoich cz�onk�w tego rodzaju obowi�zek (� 10 ust. 1 rozporz�dzenia MEN z 14 kwietnia 1992 r.).

02 02 2012 by J.Prabucki

Nowe zadania pedagoga w szkole

Zmienione zadania pedagoga w szkole to przede wszystkim:

- prowadzenie bada� i dzia�a� diagnostycznych dotycz�cych uczni�w, w tym - - diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo�liwo�ci psychofizycznych, a tak�e wspieranie mocnych stron uczni�w;
- minimalizowanie skutk�w zaburze� rozwojowych;
- zapobieganie zaburzeniom zachowania;
- inicjowanie i organizowanie r�nych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w �rodowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczeg�lnych uczni�w;
- prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej


02 02 2012 by J.Prabucki

Nieusprawiedliwiona nieobecno�� nauczyciela na radzie pedagogicznej

Nauczyciel, kt�ry bez usprawiedliwienia nie bierze udzia�u w posiedzeniu rady pedagogicznej, narusza jeden z podstawowych obowi�zk�w zawodowych. Za takie przewinienie mo�e ponosi� odpowiedzialno�� dyscyplinarn� (art. 75 ust. 1 Karty Nauczyciela).

01 02 2012 by J.Prabucki

Dy�ury nauczycielskie

Przerwy w zaj�ciach uczniowie powinni sp�dza� pod nadzorem nauczycieli (� 14 rozporz�dzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r.).

01 02 2012 by J.Prabucki

Formy realizacji obowi�zkowych zaj�� wychowania fizycznego

Na podstawie art. 13a ust. 3 ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991 r. o systemie o�wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z p�n. zm.2)) zarz�dza si�, co nast�puje:
� 1. 1. Obowi�zkowe zaj�cia wychowania fizycznego dla uczni�w klas IV-VI szk� podstawowych, gimnazj�w i szk� ponadgimnazjalnych s� realizowane w formie:
1) zaj�� klasowo-lekcyjnych;
2) zaj�� do wyboru przez uczni�w: zaj�� sportowych, zaj�� sprawno�ciowo-zdrowotnych, zaj�� tanecznych lub aktywnej turystyki.

01 02 2012 by J.Prabucki

Jak uczy� asertywno�ci?

Wspierajmy asertywne zachowania naszych dzieci, ucz�c je, �e:

nikt nie ma prawa zachowywa� si� w stosunku do nich w spos�b, kt�ry sprawia, �e maj� poczucie winy, czuj� si� niekompetentne, gorsze,
nie maj� obowi�zku t�umaczy� si� ka�demu ze wszystkiego co robi�, usprawiedliwia� si�,
maj� prawo zmieni� zdanie, wycofa� si� z podj�tej decyzji i nie mie� z tego powodu poczucia winy,
nie musz� by� chodz�cymi idea�ami - maj� prawo czego� nie wiedzie� i przyzna� si� do tego, maj� prawo do pope�niania b��d�w,
nie musz� stara� si�, aby wszyscy je lubili, rezygnuj�c przy tym ze swoich przekona� i potrzeb.

01 02 2012 by J.Prabucki

Realizacja godzin karcianych

Przepisy Karty Nauczyciela oraz rozporz�dzenia w sprawie ramowych plan�w nauczania wymieniaj� rodzaj zaj��, kt�re mog� by� realizowane w ramach godzin karcianych. Do zaj�� tych nale��:

01 02 2012 by J.Prabucki

Wypadek w czasie lekcji.

Niepe�noletni ucze� uleg� wypadkowi w czasie zaj��. Nauczyciel wezwa� karetk�, ale nie m�g� skontaktowa� si� z rodzicami. Nauczycielowi zosta�o jeszcze kilka lekcji z r�nymi klasami. Czy powinien pojecha� z uczniem do szpitala?

Z obowi�zku zapewnienia opieki i sprowadzenia fachowej pomocy medycznej nie wynika, by nauczyciel, kt�ry zajmuje si� poszkodowanym uczniem by� zobowi�zany jecha� z nim do szpitala. Ustalenie wszystkich dzia�a� powi�zanych z wypadkiem ucznia nale�y do dyrektora szko�y.

01 02 2012 by J.Prabucki

Klasyfikacja �r�droczna - wpisywanie wynik�w egzamin�w

Egzaminy klasyfikacyjne �r�droczne mo�na przeprowadza� tylko w sytuacji, gdy realizacja zaj�� edukacyjnych, z kt�rych ucze� zosta� nieklasyfikowany ko�czy si� w pierwszym okresie, gdy� w�wczas �r�droczna ocena klasyfikacyjna staje si� ocen� roczn�. Je�li wi�c by� to egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu, kt�rego nie ma w drugim p�roczu - ocen� nale�y wpisa� jako roczn�.

01 02 2012 by J.Prabucki

Indywidualny program i tok nauki dla ucznia szczeg�lnie uzdolnionego

Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki mo�e by� udzielone po up�ywie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach — po �r�drocznej klasyfikacji ucznia (� 4 ust. 1 rozporz�dzenia MENiS z 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunk�w i trybu udzielania zezwole� na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki). Mo�e by� realizowany na ka�dym etapie edukacyjnym i w ka�dym typie i rodzaju szko�y.

01 02 2012 by J.Prabucki

Wulgarne zachowanie ucznia w stosunku do nauczyciela

Nauczyciel powinien powiadomi� dyrektora szko�y o zniewa�eniu go przez uczenia, a dyrektor podj�� si� obrony nauczyciela. W tej sytuacji nauczycielowi przys�uguje prawo do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. W zwi�zku z tym ka�de zniewa�enie, w zwi�zku z pe�nieniem przez niego obowi�zk�w s�u�bowych, jest w �wietle prawa zniewa�eniem funkcjonariusza publicznego.

01 02 2012 by J.Prabucki

Content Management Powered by CuteNews