>>W dniach 24-27 listopada 2015 r.- Próbny egzamin maturalny<<
>>NOWY KIERUNEK KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 - STOLARZ [click]<<

      Od 1 września 2015 r. w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących będą funkcjonować następujące typy szkół:

Szkoły dla młodzieży kończące się maturą:


Liceum Ogólnokształcące- 3 letnia szkoła dla absolwentów gimnazjum
Zawód - przygotowujące do pracy w służbach mundurowych


Technikum - 4 - letnia szkoła dla absolwentów gimnazjum
Zawód - technik agrobiznesu

Technikum - 4 - letnia szkoła dla absolwentów gimnazjum
Zawód - technik ochrony środowiska

Technikum - 4 - letnia szkoła dla absolwentów gimnazjum
Zawód: technik rolnik

Technikum - 4 - letnia szkoła dla absolwentów gimnazjum
Zawód: technik architektury krajobrazu

Technikum - 4 - letnia szkoła dla absolwentów gimnazjum
Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych

Technikum - 4 - letnia szkoła dla absolwentów gimnazjum
Zawód: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej


Zasadnicze Szkoły Zawodowe


Zasadnicza Szkoła Zawodowa - dla absolwentów gimnazjum
Zawód - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - dla absolwentów gimnazjum
Zawód - kucharz

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - dla absolwentów gimnazjum
Zawód - operator maszyn leœśnych


Zasadnicza Szkoła Zawodowa - dla absolwentów gimnazjum
Zawód - stolarz


Liceum Ogólnokształcące - 3- letnie dla absolwentów gimnazjum
Zawód - przygotowujące do pracy w służbach mundurowych,

                                      

                            

    Zajęcia specjalistyczne opracowane przez ZSAiO w Swarożynie. Szkoła realizuje innowację pedagogiczną a treści programu zostały tak dobrane, by pomóc uczniom przejść przez proces rekrutacji do służb mundurowych. Dzięki współpracy z partnerami zewnętrznymi uczniowie będą mieli szansę zapoznać się ze specyfiką pracy policjanta, strażaka i żołnierza.
Program przedmiotu edukacja policyjna zawiera m.in. takie bloki tematyczne, jak: wiedza o Państwie i Policji, psychologiczno-etyczne aspekty działań policyjnych. Treści ujęte w tych blokach pomogą uczniom przygotować się do testu wiedzy i testu sprawności fizycznej.
Edukacja pożarnicza realizowana będzie na podstawie "Programu kształcenia z zawodzie strażaka". Absolwenci naszej szkoły zdobędą wiedzę i umiejętności przydatne podczas rekrutacji w szeregi Straży Pożarnej.
Z zakresu wojskowości realizowane będą zagadnienia z zakresu musztry wojskowej, szkolenia bojowego, terenoznawstwa, ratownictwa medycznego i strzelectwa. Uczniowie będą brali udział w zajęciach terenowych, pokazach czy uroczystościach wojskowych.
Z chwilą opuszczenia szkoły, absolwent otrzyma certyfikaty ukończenia szkoleń: strzeleckiego i z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Technikum - 4 letnie dla absolwentów gimnazjum
Zawód - technik agrobiznesu

    Bazę praktycznej nauki zawodu stanowią centra kształcenia praktycznego, firmy handlowe i usługowe sfery agrobiznesu, banki i zakłady szkolenia.
W ramach nauki uczniowie otrzymują prawo jazdy kategorii BT. agrobAbsolwenci są będą przygotowani do tworzenia samodzielnych firm i przedsiębiorstw; do opracowywania i stosowania efektywnych strategii marketingowych; analizowanie i ocenianie działalności produkcyjnej, zaopatrzeniowej, handlowej i finansowej firmy; do stosowania użytkowych programów komputerowych i innych środków techniki biurowej.
Uczniowie będą realizować program nauki jazdy samochodem i ciągnikami oraz naukę pracy maszynami rolniczymi.
Szkoła we własnym zakresie zapewnia w pełni realizację programu praktycznej nauki zawodu. Zawód technika agrobiznesu jest odpowiedzią na wykształcone kadry w sektorze rolnictwa z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Technikum - 4 letnie dla absolwentów gimnazjum
Zawód - technik ochrony środowiska

    Ukończenie szkoły umożliwia przystąpienie do egzaminu z przygotowania zawodowego (uzyskania dyplomu technika ochrony środowiska) ochronaoraz do egzaminu maturalnego. Absolwent zdobywa umiejętności w zakresie: analizy dokumentacji technicznej obiektów budowlanych i inżynieryjnych, wykonywanie elementów dokumentacji w zakresie ochrony środowiska, planowanie rozwiązań z zakresu wybranego elementu ochrony środowiska, ocena powietrza i wody pod względem właściwości fizyko-chemicznych oraz ich skażeń, gospodarowania odpadami, ochrony i rekultywacji gleb, wykorzystanie komputerów do w/w prac, znajomości podstawowych zasad prawa i ekonomii.
Kształcenie zawodowe obejmuje: podstawy techniki, biologia i ekologia, ochrona powietrza oraz ochrona przed hałasem i drganiami, gospodarowanie odpadami, ochrona gleb i rekultywacja, ochrona wód, pracownia badań laboratoryjnych, użytkowanie komputerów, prawo i ekonomika w ochronie środowiska, praktyka zawodowa.
Technikum - 4 letnie dla absolwentów gimnazjum
Zawód - technik rolnik

    rolnikTechnik rolnik może pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych związanych z produkcją rolniczą . Może być zatrudniony w urzędach gminy, instytucjach służby rolnej.
Technikum - 4 letnie dla absolwentów gimnazjum
Zawód - technik architektury krajobrazu

    Absolwent może być zatrudniony w przedsiębiorstwach projektowania,architekt zakładania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu, w zakładach, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu, w firmach produkujących i zaopatrujących w materiał roślinny i elementy architektury ogrodów, w urzędach, instytucjach i organizacjach zajmujących się opieką i ochroną krajobrazów kulturowych, w firmach zajmujących się rekultywacją terenów zdegradowanych.
Technikum - 4 letnie dla absolwentów gimnazjum
Zawód - technik żywienia i usług gastronomicznych

    Technik żywienia i usług gastronomicznych kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. uslugigastroUczniowie uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, gospodarstwo domowe, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznes planu itp. Absolwent tej szkoły może znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach zakładów gastronomicznych: restauracjach, barach, kawiarniach, stołówkach, domach opieki, itp. oraz prowadzić własną działalność gospodarczą. Kształci absolwenta, który potrafi stosować nowoczesne metody zarządzania i finansowania działalności gospodarczej: fachowo i kompleksowo obsługiwać zleceniodawcę, organizować bale, wesela; organizować żywienie zbiorowe: bufety, stołówki, bary, kafeterie; projektować i aranżować wnętrza sal konsumpcyjnych.
Technikum - 4 letnie dla absolwentów gimnazjum
Zawód - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

    Absolwent może podjąć pracę w firmach instalacyjnych, które specjalizują się w projektowaniu i wykonawstwie zwišzanym z: energetyką wodną, energetyką wiatrową, energetyką geotermalną, energetyką wodorową, energią słoneczną,odnawialnaE budownictwem energooszczędnym, technologią wodorową oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się przepisami prawa i normami dotyczącymi ochrony środowiska. Absolwent może również prowadzić własną firmę oferującą usługi w zakresie montażu i wykonywania urządzeń energetyki odnawialnej, kontrolowania, konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - czas trwania nauki - 3 lata
Zawód - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych.

    Typowa szkoła dla chłopców. Szkoła tego typu wyposaża absolwentów w potrzebne wiadomości z zakresu agrotechniki i mechanizacji procesów technologicznych w rolnictwie oraz umiejętności bezpośredniego organizowania i wykonywania prac rolniczych w warunkach produkcji rolniczej. Uczniowie będą realizować program nauki jazdy samochodem i ciągnikami oraz naukę pracy maszynami rolniczymi.
Szkoła we własnym zakresie zapewnia w pełni realizację programu praktycznej nauki zawodu.astra Uzyskany zawód umożliwi zatrudnienie w rolnictwie i szeroko pojętej obsłudze rolnictwa. Zakres nabytych wiadomości i umiejętności stwarza możliwości zatrudnienia w innych działach gospodarki.
Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej mają możliwość kontynuowania nauki w trzyletnich technikach uzupełniających, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości a także uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu.
Ponadto absolwenci tej szkoły mogą podjąć naukę w dwuletnich liceach ogólnokształcących, których ukończenie również umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.


Zasadnicza Szkoła Zawodowa - czas trwania nauki - 3 lata
Zawód - kucharz


     Absolwenci tego kierunku zawodowo zajmują się przygotowaniem potraw i posiadają niezbędną wiedzę z zakresu eksponowania i przechowywania wyrobów spożywczych.kucharz
Kucharz podejmuje pracę zawodową w hotelach, restauracjach, oœrodkach wypoczynkowych i wielu innych punktach gastronomicznych. W zawodzie tym mile widziane są osoby z wyobraŸnią i pomysłowoœcią. Podejmując naukę w naszej szkole nie zmarnujesz własnego talentu kulinarnego i pasji gastronomicznej.
Szkoła we własnym zakresie zapewnia w pełni realizację programu praktycznej nauki zawodu.


Zasadnicza Szkoła Zawodowa - czas trwania nauki - 3 lata
Zawód - operator maszyn leœśnych

    Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie operator maszyn leœśnych może być zatrudniony w zakładach usług leœśnych zajmujących się wykonywaniem czynnoœści gospodarczo-leœśnych, gospodarstwach szkółkarskich, zakładach pielęgnacji zieleni, sferze usług na rzecz leœśnictwa, budownictwa wodnego i drogowego.maszlas Do zadań operatora maszyn leœśnych wykonującego prace w zakresie gospodarki leœśnej i ochrony przyrody należy: obsługa, konserwacja i naprawy maszyn i urządzeń leœśnych, udział w pozyskiwaniu drewna, naprawa i budowa dróg leœśnych, pielęgnacja upraw leœśnych i młodników, zalesianie gruntów porolnych. Zawód operatora maszyn leœśnych szczególnie polecamy wszystkim, którzy chcieliby mieć kontakt ze œśrodowiskiem leœśnym. Obsługiwać i dobierać maszyny i urządzenia stosowane w gospodarce leœśnej. Do obsługi maszyn leœśnych przydatne są zainteresowania i umiejętnoœści techniczne oraz nienaganna sprawnoœść fizyczna.
Szkoła we własnym zakresie zapewnia w pełni realizację programu praktycznej nauki zawodu.


Zasadnicza Szkoła Zawodowa - czas trwania nauki - 3 lata
Zawód - stolarz

    Szkoła tego typu wyposaża absolwentów w potrzebne wiadomoœci i umiejętnoœci z zakresu wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych, oraz wyposaża w niezbędną wiedzę potrzebną do obsługi specjalistycznych maszyn i urządzeń. Osoby zainteresowane pracą w charakterze stolarza znajdują zatrudnienie w firmach budowlanych i należšcych do branży meblarskiej. Ponadto nasi absolwenci przygotowani są do planowania i prowadzenia własnej działalnoœci gospodarczej.
Szkoła zapewnia realizację programu praktycznej nauki zawodu.
Poniedziałek
30 listopada
2015

Do zakończenia zajęć szkolnych
2015/16 pozostało:
Dziś są imieniny:

Odwiedziło nas:
1741659 osób