>> Szczęśliwego Nowego Roku 2015 <<      Od 1 września 2014 r. w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących będą funkcjonować następujące typy szkół:

Szkoły dla młodzieży kończące się maturą:


Liceum Ogólnokształcące- 3 letnia szkoła dla absolwentów gimnazjum
Zawód - przygotowujące do pracy w służbach mundurowych


Technikum - 4 - letnia szkoła dla absolwentów gimnazjum
Zawód - technik agrobiznesu

Technikum - 4 - letnia szkoła dla absolwentów gimnazjum
Zawód - technik ochrony środowiska

Technikum - 4 - letnia szkoła dla absolwentów gimnazjum
Zawód: technik rolnik

Technikum - 4 - letnia szkoła dla absolwentów gimnazjum
Zawód: technik architektury krajobrazu

Technikum - 4 - letnia szkoła dla absolwentów gimnazjum
Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych

Technikum - 4 - letnia szkoła dla absolwentów gimnazjum
Zawód: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej


Zasadnicze Szkoły Zawodowe


Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3 - letnia dla absolwentów gimnazjum
Zawód - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3 - letnia dla absolwentów gimnazjum
Zawód - kucharz

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3 - letnia dla absolwentów gimnazjum
Zawód - operator maszyn leœśnych


Szkoły dla dorosłych - zaoczne - bezpłatne


Liceum Ogólokształcące - 3 - letnie

Szkoła Policealna - 2 - semestralna
Zawód - opiekunka środowiskowa


Liceum Ogólnokształcące - 3- letnie dla absolwentów gimnazjum
Zawód - przygotowujące do pracy w służbach mundurowych,

                                      

                            

    Zajęcia specjalistyczne opracowane przez ZSAiO w Swarożynie. Treści programu zostały dobrane tak, by pomóc uczniom przejść przez proces rekrutacji do służb mundurowych. Dzięki współpracy z partnerami zewnętrznymi uczniowie będą mieli szansę zapoznać się ze specyfiką pracy policjanta, strażaka i żołnierza.
Program przedmiotu edukacja policyjna zawiera m.in. takie bloki tematyczne, jak: wiedza o Państwie i Policji, psychologiczno-etyczne aspekty działań policyjnych. Treści ujęte w tych blokach pomogą uczniom przygotować się do testu wiedzy i testu sprawności fizycznej.
Edukacja pożarnicza realizowana będzie na podstawie "Programu kształcenia z zawodzie strażaka". Absolwenci naszej szkoły zdobędą wiedzę i umiejętności przydatne podczas rekrutacji w szeregi Straży Pożarnej.
Z zakresu wojskowości realizowane będą zagadnienia z zakresu musztry wojskowej, szkolenia bojowego, terenoznawstwa, ratownictwa medycznego i strzelectwa. Uczniowie będą brali udział w zajęciach terenowych, pokazach czy uroczystościach wojskowych.
Z chwilą opuszczenia szkoły, absolwent otrzyma certyfikaty ukończenia szkoleń: strzeleckiego i z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Technikum - 4 letnie dla absolwentów gimnazjum
Zawód - technik agrobiznesu

    Bazę praktycznej nauki zawodu stanowią centra kształcenia praktycznego, firmy handlowe i usługowe sfery agrobiznesu, banki i zakłady szkolenia.
W ramach nauki uczniowie otrzymują prawo jazdy kategorii BT. agrobAbsolwenci są będą przygotowani do tworzenia samodzielnych firm i przedsiębiorstw; do opracowywania i stosowania efektywnych strategii marketingowych; analizowanie i ocenianie działalności produkcyjnej, zaopatrzeniowej, handlowej i finansowej firmy; do stosowania użytkowych programów komputerowych i innych środków techniki biurowej.
Uczniowie będą realizować program nauki jazdy samochodem i ciągnikami oraz naukę pracy maszynami rolniczymi.
Szkoła we własnym zakresie zapewnia w pełni realizację programu praktycznej nauki zawodu. Zawód technika agrobiznesu jest odpowiedzią na wykształcone kadry w sektorze rolnictwa z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Technikum - 4 letnie dla absolwentów gimnazjum
Zawód - technik ochrony środowiska

    Ukończenie szkoły umożliwia przystąpienie do egzaminu z przygotowania zawodowego (uzyskania dyplomu technika ochrony środowiska) ochronaoraz do egzaminu maturalnego. Absolwent zdobywa umiejętności w zakresie: analizy dokumentacji technicznej obiektów budowlanych i inżynieryjnych, wykonywanie elementów dokumentacji w zakresie ochrony środowiska, planowanie rozwiązań z zakresu wybranego elementu ochrony środowiska, ocena powietrza i wody pod względem właściwości fizyko-chemicznych oraz ich skażeń, gospodarowania odpadami, ochrony i rekultywacji gleb, wykorzystanie komputerów do w/w prac, znajomości podstawowych zasad prawa i ekonomii.
Kształcenie zawodowe obejmuje: podstawy techniki, biologia i ekologia, ochrona powietrza oraz ochrona przed hałasem i drganiami, gospodarowanie odpadami, ochrona gleb i rekultywacja, ochrona wód, pracownia badań laboratoryjnych, użytkowanie komputerów, prawo i ekonomika w ochronie środowiska, praktyka zawodowa.
Technikum - 4 letnie dla absolwentów gimnazjum
Zawód - technik rolnik

    rolnikTechnik rolnik może pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych związanych z produkcją rolniczą . Może być zatrudniony w urzędach gminy, instytucjach służby rolnej.
Technikum - 4 letnie dla absolwentów gimnazjum
Zawód - technik architektury krajobrazu

    Absolwent może być zatrudniony w przedsiębiorstwach projektowania,architekt zakładania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu, w zakładach, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu, w firmach produkujących i zaopatrujących w materiał roślinny i elementy architektury ogrodów, w urzędach, instytucjach i organizacjach zajmujących się opieką i ochroną krajobrazów kulturowych, w firmach zajmujących się rekultywacją terenów zdegradowanych.
Technikum - 4 letnie dla absolwentów gimnazjum
Zawód - technik żywienia i usług gastronomicznych

    Technik żywienia i usług gastronomicznych kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. uslugigastroUczniowie uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, gospodarstwo domowe, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznes planu itp. Absolwent tej szkoły może znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach zakładów gastronomicznych: restauracjach, barach, kawiarniach, stołówkach, domach opieki, itp. oraz prowadzić własną działalność gospodarczą. Kształci absolwenta, który potrafi stosować nowoczesne metody zarządzania i finansowania działalności gospodarczej: fachowo i kompleksowo obsługiwać zleceniodawcę, organizować bale, wesela; organizować żywienie zbiorowe: bufety, stołówki, bary, kafeterie; projektować i aranżować wnętrza sal konsumpcyjnych.
Technikum - 4 letnie dla absolwentów gimnazjum
Zawód - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

    Absolwent może podjąć pracę w firmach instalacyjnych, które specjalizują się w projektowaniu i wykonawstwie zwišzanym z: energetyką wodną, energetyką wiatrową, energetyką geotermalną, energetyką wodorową, energią słoneczną,odnawialnaE budownictwem energooszczędnym, technologią wodorową oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się przepisami prawa i normami dotyczącymi ochrony środowiska. Absolwent może również prowadzić własną firmę oferującą usługi w zakresie montażu i wykonywania urządzeń energetyki odnawialnej, kontrolowania, konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - czas trwania nauki - 3 lata
Zawód - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych.

    Typowa szkoła dla chłopców. Szkoła tego typu wyposaża absolwentów w potrzebne wiadomości z zakresu agrotechniki i mechanizacji procesów technologicznych w rolnictwie oraz umiejętności bezpośredniego organizowania i wykonywania prac rolniczych w warunkach produkcji rolniczej. Uczniowie będą realizować program nauki jazdy samochodem i ciągnikami oraz naukę pracy maszynami rolniczymi.
Szkoła we własnym zakresie zapewnia w pełni realizację programu praktycznej nauki zawodu.astra Uzyskany zawód umożliwi zatrudnienie w rolnictwie i szeroko pojętej obsłudze rolnictwa. Zakres nabytych wiadomości i umiejętności stwarza możliwości zatrudnienia w innych działach gospodarki.
Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej mają możliwość kontynuowania nauki w trzyletnich technikach uzupełniających, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości a także uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu.
Ponadto absolwenci tej szkoły mogą podjąć naukę w dwuletnich liceach ogólnokształcących, których ukończenie również umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.


Zasadnicza Szkoła Zawodowa - czas trwania nauki - 3 lata
Zawód - kucharz


    Absolwenci uzyskują tytuł kucharza, który umożliwia podjęcie pracy zawodowej, doskonalenie zawodowe, dokształcanie i przekwalifikowanie w grupach zawodów pokrewnych, otrzymują wykształcenie zasadnicze umożliwiające podjęcie nauki w liceum bądź technikum.kucharz
Absolwenci mogą podjąć pracę w zakładach żywienia zbiorowego (stołówki, restauracje, bary, itp.), służbie zdrowia (sanatoria żłobki, służby sanitarne), w instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu, żywności i gospodarstwie domowym, (domy dziecka, internaty, akademiki, hotele, pensjonaty). Ponadto mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług hotelarskich i agroturystyki. Po ukończeniu tej szkoły można rozpocząć własną działalność gospodarczą lub zająć się przygotowaniem potraw na wesela, chrzty czy bankiety.
Szkoła we własnym zakresie zapewnia w pełni realizację programu praktycznej nauki zawodu.


Zasadnicza Szkoła Zawodowa - czas trwania nauki - 3 lata
Zawód - operator maszyn leœśnych

    Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie operator maszyn leœśnych może być zatrudniony w zakładach usług leœśnych zajmujących się wykonywaniem czynnoœści gospodarczo-leœśnych, gospodarstwach szkółkarskich, zakładach pielęgnacji zieleni, sferze usług na rzecz leœśnictwa, budownictwa wodnego i drogowego.maszlas Do zadań operatora maszyn leœśnych wykonującego prace w zakresie gospodarki leœśnej i ochrony przyrody należy: obsługa, konserwacja i naprawy maszyn i urządzeń leœśnych, udział w pozyskiwaniu drewna, naprawa i budowa dróg leœśnych, pielęgnacja upraw leœśnych i młodników, zalesianie gruntów porolnych. Zawód operatora maszyn leœśnych szczególnie polecamy wszystkim, którzy chcieliby mieć kontakt ze œśrodowiskiem leœśnym. Obsługiwać i dobierać maszyny i urządzenia stosowane w gospodarce leœśnej. Do obsługi maszyn leœśnych przydatne są zainteresowania i umiejętnoœści techniczne oraz nienaganna sprawnoœść fizyczna.
Szkoła zapewnia realizację programu praktycznej nauki zawodu.

Liceum Ogólnokształcące Zaoczne dla dorosłych - (3 - letnie)

    Stwarza uczniom możliwość zdobycia wykształcenia ogólnego. Przeznaczone dla uczniów którzy chcą kontynuować naukę w wyższych uczelniach lub szkołach policealnych i pomaturalnych. Ukończenie liceum umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. W szkole prowadzone są zajęcia fakultatywne. Nauczane języki obce - język niemiecki. 

Szkoła Policealna - opiekunka środowiskowa - (2 - semestralne)

                                  

Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie.
Z danych statystycznych wynika, że zmiany demograficzne oraz wiążące się z tym zapotrzebowanie na nowe zawody/specjalnoœci w branży usług dla starzejącego się społeczeństwa oraz osób niepełnosprawnych wzrasta. Coraz bardziej wyraŸnym trendem w kraju i na świecie jest wysoka i wciąż rosnąca oczekiwana długoœć życia oraz bardzo niski współczynnik dzietnoœci. Przekłada się to bezpośrednio na system zabezpieczeń społecznych, opiekę zdrowotną oraz socjalną. Badania przeprowadzone w różnych regionach kraju wykazują, że w przyszłoœci największy popyt będzie na pracowników zajmujących się podstawową opieką i pielęgnacją człowieka. Ostatnie analizy danych rynkowych zarówno w Polsce jak i w większoœci krajów UE wskazują na otwieranie się rynku dla zawodów opiekuńczych.
Opiekunka środowiskowa udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom przewlekle chorym, samotnym i niesamodzielnym, które nie majš dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia. Opiekunka środowiskowa pomaga podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych takich jak robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie. Zajmuje się pielęgnowaniem oraz dbaniem o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych. Udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego oraz mobilizuje podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania jego zainteresowań. Praca: opiekunka środowiskowa: domy i ośrodki pomocy społecznej, wszystkie instytucje opiekuńcze. Opiekunowie środowiskowi mogą również wykonywać swój zawód prowadząc własną działalnośćŚroda
28 stycznia
2015

Do zakończenia zajęć szkolnych
2014/15 pozostało:
Dziś są imieniny:

Odwiedziło nas:
1403857 osób